İlköğretim 5. ve 6. sınıf beden eğitimi derslerindeki bazı basketbol temel becerilerinin öğretiminde görsel materyallerin psikomotor öğrenmeye etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BURCU GÜLTEKİN

Danışman: MEHMET İNAN

Özet:

Bu çalışmada görsel materyallerle öğretim yönteminin ilköğretim 5. ve 6. sınıf beden eğitimi derslerinde basketbol temel becerilerinin öğretiminde psikomotor öğrenmeye etkisi araştırılmıştır. Araştırmada yer alan deney ve kontrol grupları tesadüfî olarak belirlenmiştir. Örneklem grubu 119 öğrenciden oluşmuştur. Deney gruplarında derslerin ilk 20 dakikasında, okul bahçesinin hemen yanında oluşturulan düzenekli konu anlatılmış ve konu ile ilgili görsel materyaller gösterilmiş ve öğrencilerle okul bahçesine geçilerek uygulama çalışmaları yaptırılmıştır. Kontrol gruplarında da görsel materyaller kullanılmadan dersler işlenmiştir. Araştırma yarı deneysel modelde yapılmış bir çalışmadır. 5. ve 6. sınıflarda basketbol temel becerileri için haftada 2 ders saati toplam 4 hafta devam etmiştir. 5. ve 6. sınıflarda deney ve kontrol gruplarına basketbol temel becerileri gözlem formu ön test olarak uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda aynı gözlem formu son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda görsel materyaller ile yapılan eğitimin 5. ve 6. sınıflar deney grubu lehine olumlu etki sağladığı sonucuna varılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre ele alındığında ön test lehine anlamlı fark bulunmuştur. (P<0.05) Son test lehine bakıldığında da anlamlı fark değerini korumuştur. Sonuç olarak; Görsel materyallerin beden eğitimi derslerinde kullanılan öğretim yöntemleri ile birlikte öğretim materyali olarak kullanılması ve yararlanılması, geleneksel öğretim yöntemleri kullanılarak öğrencilere yeni görüş açısı kazandırmak içinde kullanılabileceği görülmüştür.