Eine Lehrwerkanalyse im Hinblick auf die Fertigkeit Sprechen


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Almanca

Öğrenci: ŞENGÜL YILMAZ

Danışman: Recep Ragıp Başbağı

Özet:

ÖZET

Bu araştırmada biri B1 diğeri B2 seviyesinde Almanca öğrenmeye yönelik ders

kitaplarında kullanılan konuşma etkinlikleri incelenmiştir. Bu amaçla Schatz’ın (2006)

alıştırma ve etkinlik tipleri ölçütleri ile Canale/Swain’ in (1980) iletişimsel beceri

modeli birleştirerek özgün bir kriter kataloğu oluşturulmuştur. İlaveten Funk’un (2006)

kalite emareleri adlı çalışması baz alınarak incelenen Almanca ders kitaplarındaki

konuşma becerisi aktarımının güncel kriterlere uygunluğu saptanmak istenmiştir.

Araştırmanın örneklemini Almanya basımlı Yabancı dil olarak Almanca dersinde

okutulan, Klett Yayınevinden B1 seviyesinde “Aspekte neu B1 plus” ve B2 seviyesinde

“Aspekte neu B2” adlı iki farklı ders kitabı oluşturmaktadır.

Araştırmada oluşturulan kriter kataloğuna göre örneklem nicel araştırma yöntemiyle

taranmış ve sonrasında betimsel analiz yöntemine göre yorumlanmıştır.

Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. B1 ve B2 dil seviyesinde incelenen Almanca ders kitaplarındaki konuşma

becerisine dair alıştırmalar ne gibi farklılıklar göstermektedir? Hangi dil

seviyesinde hangi tip alıştırmalara ne sıklıkla ve nasıl yer verilmiştir?

2. İncelenen ders kitaplarındaki konuşma becerisine dair alıştırmalar Funk’un

konu alanı ders kitabı kriterlerine uygun mudur?

 İncelenen ders kitaplarındaki diyaloglar ortak Avrupa referans

çerçevesinin belirlediği özelliklere sahip midir?

 Öğrencilere aktif olarak konuşma fırsatı sunulmakta mıdır?

 İncelenen ders kitaplarında otomasyon ve dilsel akıcılık için

alıştırmalar bulunmakta mıdır?

İncelenen ders kitaplarında gerçek iletişime yaklaştıran çok sayıda alıştırma mevcuttur.

Burada öğrencilerin dili başkalarıyla iletişim kurmak için kullandıkları için ve bunun

asıl hedef beceri olduğu gözlemlenmiştir. Her iki ders kitabı da Avrupa Ortak Dil

başvuru Referans Metninin ölçüt ve beklentilerine uymaktadır. Bu çerçevede

öğrencilerin konuşmalarını geliştirmelerine fırsat tanımaktadır. Ancak söz konusu ders

kitaplarında dilsel akıcılığı artırmaya yönelik alıştırma eksikliği bulunmaktadır.