Akçakoca’nın iklimi ve çevresel etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ahmet Emrah Siyanuş

Danışman: NURTEN GÜNAL

Özet:

AKÇAKOCA’NIN İKLİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Bu çalışmada Akçakoca İlçesi’nin iklimi ve iklime bağlı olarak meydana gelen çevresel etkiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma yapılırken 1975-2010 arasındaki yıllara ait, Akçakoca meteoroloji istasyonunun verileri ile Akçakoca’nın iklim özelliklerini ortaya koyarken daha iyi bir sonuç elde etmek amacıyla aynı yıllara ait verilerin mevcut olduğu Düzce ve Zonguldak meteoroloji istasyonlarının verileri de kullanılarak kıyaslama yapılmıştır. Veriler ışığında Erinç, De Martonne, Thorntwaite, Köppen, Rubinstein metodları ile analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tablolar, grafikler, şekiller ve haritalar oluşturulmuştur. Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe karasallığa bağlı olarak iklimin farklılaştığı saptanmıştır. İklimin, fiziki çevre ve insan faaliyetleri üzerindeki etkileri ele alınmıştır. İklimin; rölyef, bitki örtüsü, akarsu, yerleşme, mesken tipleri, zirai faaliyetler ve turizm gibi özelliklerin üzerindeki etkileri; istatistiki veriler, haritalar ve fotoğraflarla ortaya konulmuştur. İklim özelliklerinin doğal çevre ile beşeri faaliyetleri yakından etkilediği saptanmıştır. AKÇAKOCA’S CLİMATE AND ENVİRONMENT EFFECTS ABSTRACT In this work it is reported Akçakoca's climate and the environment effects due to the climate. While doing this work there was the meteorology results between 1975-2010 years. Maintaining better results we made a comparison between Zonguldak and Düzce's meteorology results. There were made analysis with the methods of Erinç, De Martonne, Thorntwaite, Köppen and Rubinstein. In this analysis charts, images and maps were consisted. It is stated that there was a climate differences due to inland from edge to inner part. It is also pointed that climate has some affects into the humans and environment. It is proved with the maps, photographes and statistics that cimate have affects into rivers, endemic, buildings, tourism. It is pointed that climate effects natural environment and human actions.