Riskli gebelerin prenatal bağlanma ve doğum korkusu yaşama durumlarının değerlendirilmesi


Öğrenci: MERYEM KÜBRA ŞENTÜRK İZMİR

Danışman: Dilek Potur

Özet:

ÖZET Riskli Gebelerin Prenatal Bağlanma ve Doğum Korkusu Yaşama Durumlarının Değerlendirilmesi Meryem Kübra ŞENTÜRK İZMİR Dr. Öğr. Üyesi Dilek COŞKUNER POTUR Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Amaç: Riskli gebelik tanısı nedeniyle hastanede yatan gebelerin prenatal bağlanma ve doğum korkusu yaşama durumlarının değerlendirilmesi amacı ile vaka-kontrol çalışması olarak planlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın evrenini İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı bir Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde 15.09.2017-15.02.2018 tarihleri arasında başvuran gebeler oluşturmuştur. Örneklemini ise çalışmaya katılma kriterlerini karşılayan riskli gebelik tanısı ile hastanenin riskli gebelik servisinde en az 5 gün tedavi alan 400 gebe ile gebeliği normal seyrinde devam eden gebe izlem polikliniklerine başvuran 400 gebe kontrol grubuna alınmış ve toplam 800 gebe araştırmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplama araçları olarak Gebe Tanılama Formu, Prenatal Bağlanma Ölçeği ile Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği – A versiyonu kullanılmıştır. Bulgular: Prenatal Bağlanma Ölçeği toplam puan ortalamaları riskli gebeler (45,82 ± 15.41) ile sağlıklı gebeler (73,17 ± 8,37) karşılaştırıldığında istatistiksel olarak gruplar arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,001). Aynı şekilde Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği–A toplam puan ortalamaları riskli gebeler (83,23 ± 29,29) ile sağlıklı gebeler (26,32 ± 15,81) karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Sonuç: Riskli gebelerin, sağlıklı gebelere göre prenatal bağlanma düzeylerinin daha düşük olduğu ve daha fazla doğum korkusu yaşadıkları belirlenmiştir. -------------------- ABSTRACT Evaluation of the States of Prenatal Attachment and Fear of Childbirth Risky Pregnancy Meryem Kübra ŞENTÜRK İZMİR Assist. Prof. Dilek COŞKUNER POTUR Department of Nursing, Obstetrics and Gynecology Nursing Objective: This study of case-control consisted was conducted with the aim of evaluation of the states of prenatal bonding and fear of childbirth women who are hospitalized due to diagnosis of high-risk pregnancy. Method: The population of pregnant women who were admitted to a Women’s and Children’s Health Research and Training Hospital under the authority of the Istanbul Provincial Directorate of Health between the dates of 15.09.2017 and 15.02.2018. The sample consisted of 400 pregnant women who were monitored for at least 5 days at the high-risk pregnancy service of the hospital due to the diagnosis of high-risk pregnancy and met the inclusion criteria, as well as 400 pregnant women who visited pregnancy monitoring polyclinics whose pregnancies were in their normal course in the control group. The data were collected by the Pregnancy Identification Form, the Prenatal Attachment Inventory and the Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire Version A. Findings: There was a highly significant difference between those with high-risk pregnancy (45.82 ± 15.41) and those in the healthy control group (73.17 ± 8.37) in terms of their mean total Prenatal Attachment Inventory scores (p<0.001). Likewise, there was a highly significant difference in terms of the mean total Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire – Version A scores between those with highrisk pregnancy (83.23 ± 29.29) and the healthy pregnant women (26.32 ± 15.81) (p<0.001). Conclusion: It was determined that the pregnant women who had high-risk pregnancy had lower levels of Prenatal Attachment and they experienced fear of childbirth more. Keywords: Fear of Childbirth, Pregnancy, Prenatal Attachment, High-Risk Pregnancy