Veri işleme öğrenme alanının ortaokul matematik ders kitaplarında işlenişinin öğretim programı açısından değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Kübra Sevim

Danışman: ORHAN ÇANAKÇI

Özet:

Bu araştırmada veri işleme öğrenme alanı kazanımlarının ortaokul matematik ders kitaplarında işlenişinin Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı’nda programın öğrenme süreci, matematiksel beceriler, değerler eğitimi ve ölçme-değerlendirme yaklaşımları açısından incelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle yürütülen bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu ölçüt örneklem yöntemiyle belirlenmiş, mesleğinde en az üç yılı doldurmuş ve ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde lisansüstü eğitim almış veya almakta olan 7 matematik öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmada 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kullanılan Koza Yayınları’na ait 7. sınıf Matematik Ders Kitabı (Erenkuş ve Eren Savaşkan, 2018) incelenmiştir. Çalışmada İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı dikkate alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan Ortaokul Matematik Ders Kitabı Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Katılımcılara değerlendirme formunu doldururken yardımcı olması için araştırmacı tarafından örnek bir değerlendirme formu hazırlanmıştır. Burada aynı ifadelere farklı anlamlar yüklenmesinin önüne geçilmiştir. Verilerin analizi betimsel analiz ile yapılmıştır. Daha önceden belirlenmiş kavramlara göre kodlama yapılmıştır. Değerlendirme formu tema ve alt temalarla oluşturulmuştur. Öğrenme süreci, matematiksel beceriler, değerler eğitimi ve ölçme değerlendirme olmak üzere dört tema oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda ders kitabının veri işleme öğrenme alanına yönelik kısmı; öğrenme süreci, matematiksel beceriler ve ölçme değerlendirme temalarında çoğunlukla yetersiz bulunmuştur. Değerler eğitiminde ise katılımcılar tarafından yeterli bulunmuştur. -------------------- In this research, it is aimed to examine the process of data processing learning domain acquisition in middle school mathematics curriculum in terms of learning process, mathematical skills, values education and measurement-evaluation approaches in Middle School Mathematics Textbooks. Screening model was used in this study which was conducted by qualitative research method. The study group determined by criterion sampling method, consisted of 7 mathematics teachers who completed at least 3 years in their profession or continued their postgraduate education in the department of elementary mathematics teaching. In the research, 7th grade mathematics textbook (Erenkuş and Eren Savaşkan, 2018) of Koza Publishing which was used in 2018-2019 academic year was examined. In this study, Middle School Mathematics Textbook Evaluation Form prepared by the researcher was used considering the Primary School Mathematics Course Curriculum. A sample evaluation form was prepared by the researcher to assist the participants in completing the evaluation form. In this way, it is prevented to give different meanings to the same expressions. The data were analyzed by descriptive analysis. Coding was made according to predetermined concepts. The evaluation form was created with themes and sub themes. Four themes were developed: learning process, mathematical skills, values education, assesment and evaluation. As a result of the research, the part of the textbook related to data processing learning domain; learning process, mathematical skills, assessment and evaluation themes were found mostly inadequate. On the other hand, the values education were found sufficient by the participants.