Çoklu ilaca dirençli (ÇİD) klinik izolatlarda biyofilm oluşumu ve biyosidal aktivite saptama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BURCU SEBİT

Danışman: AYŞEGÜL KARAHASAN

Özet:

Çoklu İlaca Dirençli (ÇİD) Klinik İzolatlarda Biyofilm Oluşumu ve Biyosidal Aktivite Saptama Amaç: Hastanede kullanılan antiseptik ve dezenfektanların çoklu ilaç direnci gösteren nonfermantatif gram negatif bakterilerde etkinliğini belirlemek ve biyofilm üretimi ile antiseptik ve dezenfektan direnci arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda çoklu ilaç dirençli P.aeruginosa (n:21), A.baumannii (n:29) ve ilaç direnci göstermeyen P.aeruginosa (n:29), A.baumannii (n:21) dahil edilmiştir. Biyofilm üreten P.aeruginosa PAO-1 ve A.baumannii ATCC 19606, biyofilm üretmeyen P.aeruginosa PAO-JP3; dezenfektan etkinliği için P.aeruginosa ATCC 15442, E.coli ATCC 10536, S.aureus ATCC 6538 standartları kontrol kökenler olarak kullanılmıştır. İzolatların biyofilm oluşturma özellikleri kantitatif mikroplak yöntem ile belirlenmiştir. Süspansiyon testi kullanılarak sodyum hipoklorit, klorhekzidin, orto-fitalaldehit(OPA), perasetik asit(PA) ve perasetik asit/hidrojen peroksit'in dezenfektan aktiviteleri saptanmıştır. Bulgular: Çoklu ilaç dirençli A.baumannii ve P.aeruginosa suşlarında, hastanemizde sıklıkla kullanılan dezenfektanlardan klorhekzidin %98, sodyum hipoklorit %90, OPA %96, PA %94, perasetik asit/hidrojen peroksit %96 oranında etkili bulunurken; ilaç direnci göstermeyen A.baumannii ve P.aeruginosa suşlarında ise klorhekzidin, OPA ve PA %100, sodyum hipoklorit %98, perasetik asit/hidrojen peroksit ise %94 oranında etkin saptanmıştır. Biyofilm üretimi A.baumannii 'de %74 (ÇİD A.baumannii %75.8), P.aeruginosa'da %40 (ÇİD P.aeruginosa %42.8) olarak bulunmuştur. Sonuçlar: Test ettiğimiz antiseptik ve dezenfetanlar çoklu ilaç direnci gösteren, biyofilm üreten izolatlar, dahil tüm izolatlarımızda etkinliğini %90'ın üzerinde olduğunu göstermiştir. Ancak A.baumannii ile P.aeruginosa dezenfektan etkinliği açısından karşılaştırıldıklarında antiseptik ve dezenfektanların P.aeruginosa 'daki etkinliğinin %96'nın üzerinde olduğu görülmüştür. Biyofilm üretenlerle üretmeyenler arasında dezenfektan etkinliği açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır (P.aeruginosa P= 0,351 ve A.baumannii P= 0,981). Anahtar kelimeler:Dezenfektan, Biyofilm, Direnç SUMMARY Biofilm formation in Clinical isolates with Multiple Drug Resistant (MDR) and Detection of Biocidal Activity Aim:Multidrug resistance of disinfectants used in hospitals to determine the effectiveness of nonfermantatif gram-negative bacteria and to determine whether there is a relationship between the production of biofilm resistance to disinfectants. Material and methods:In this study, multidrug resistant(MDR) P.aeruginosa(n:21), A.baumannii(n:29) and antibiotic sensitive that P.aeruginosa(n:29), A.baumannii(n:21) were included. Biofilm-producing P.aeruginosaPAO-1 and A.baumanniiATCC19606, biofilm-negative P.aeruginosaPAO-JP3, for the disinfection efficacy of P.aeruginosa ATCC15442, E.coli ATCC10536 and S.aureusATCC6538 was used as control standards roots.Biofilm production of the isolates were determined by quantitative-microplate method. The suspension-test using sodium-hypochlorite, chlorhexidine, ortho-phthalaldehyde(OPA), peracetic acid(PA) and peracetic-acid/hydrogen peroxide disinfectant activity was detected. Results:Commonly used disinfectants were found to be effective against multi-drug resistant A.baumannii and P.aeruginosa strains as follows chlorhexidine 98%, sodium-hypochlorite 90%, OPA 96%, PA and peracetic acid/hydrogen peroxide 94%. Effectivity rates for antibiotic susceptible A.baumannii and P.aeruginosa strains were found to be 100% for chlorhexidine, OPA and PA; 98% for hypochlorous acid and 94% for peracetic acid/hydrogen peroxide.Biofilm production, 74% in A.baumannii (MDRA.baumannii 75.8%), 40% in P.aeruginosa (MDRP.aeruginosa 42.8%), was determined. Conclusion:We tested disinfectants; showing multidrug resistance, including biofilm producing strains, all isolates showed that the effectiveness of our above 90%.However, A.baumannii and P.aeruginosa, when compared in terms of effectiveness of disinfectants, P.aeruginosa were found to be above 96% of the activity in. Among producing biofilm and not producing, there was no significant difference in the effectiveness of disinfectants (P.aeruginosa P=0,351 ve A.baumannii P=0,981). Keywords:Disinfectant, Biofilm, Resistant.