Os mandıbulae`daki nörovasküler yapıları taşıyan foramen mandıbulae, foramen mentale ve canalıs alveolarıs ınferıor`un dental volumetrik tomografi (dvt) ile morfometrik olarak değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Sercan Doğukan Yıldız

Danışman: NECMETTİN ÖMER ÖZDOĞMUŞ

Özet:

Amaç: Yüzdeki tek hareketli kemik olan mandibulae`ya yapılan cerrahi girişimler sırasında kemik içinde bulunan nervus alveolaris inferior, arteria alveolaris inferior ve vena alveolaris inferior zarar görebilmektedir. Nervus alveolaris inferior`un zarar görmesi sonucunda anestezi ve paralizi görülmektedir. Bu durum hastaların sosyal hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Canalis alveolaris inferior`un ve buna bağlı olarak nervus alveolaris inferior`un ilişki içinde bulunduğu foramen mandibulae ve foramen mentale`nin lokalizasyonunun kesin olarak bilinmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı elde edilecek değerlerin klinik uygulamalar sırasında yol gösterici olarak kullanılmasını sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 20`si kadınlara, 20`si erkeklere ait olmak üzere 40 adet Dental Volumetrik Tomografi (DVT) değerlendirilmiştir. Edinilen tomografiler üzerinde foramen mandibulae ve foramen mentale`nin merkezleri arasındaki lineer uzaklık, canalis alveolaris inferior`un uzunluğu ve çapı, foramen mandibulae`nın horizontal ve vertikal pozisyonları, foramen mentale`den başlayan ve ramus mandibulae`ya paralel ve yere dik uzanan doğru arasında eşit aralıklarla alınmış altı kesit alanında canalis alveolaris inferior`un basis mandibulae`ya, alveolar krete, mandibulae`nın vestibuler ve lingual yüzlerine olan uzaklıkları ölçülmüştür. Bulgular: Bulgular literatürde olan bilgileri destekler niteliktedir. Cinsiyetler içinde ölçümler birbirleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmezken, kadınlar ve erkekler arasında ölçümler karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklara rastlanmıştır. Sonuçlar: Bu durumun erkek ve kadın arasındaki kemik gelişimi farkından dolayı meydana geldiği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Mandibulae, DVT, Foramen mentale, Foramen mandibulae, Canalis alveolaris inferior. SUMMARY Aim: The mandible is the only movable viscerocranium bone. During surgery evolving the mandible, inferior alveolar nerve, artery and vein can be damaged. As a result of damaged inferior alveolar nerve, anesthesia and paralysis may occur, and these situations affect social lives of the patients adversely. It is very important to be able to locate the inferior alveolar canal, inferior alveolar nerve, artery and vein anatomically in order to perform proper surgery. The aim of this thesis is to obtain useful data which may be imminent in clinical applications. Material and Method: In this study, fourty Dental Volumetric Tomographies obtained from twenty male and twenty female subjects were used. The linear distance between centers of mandibular foramen and mental foramen; the lenght and diameter of inferior alveolar canal were measured. Also the positions of mandibular foramen vertically and horizontally; the distance between center of inferior alveolar canal and mandibular base, alveolar crest, lingual and vestibular face of the mandible in equally spaced six cross sections starting from mental foramen to the ramus of mandible were measured. Results: Data that we have obtained are compatible with current literature.  The comparison of measurements in one gender demonstrated insignificant statistical results, but the comparison between two genders, demonstrated significant statistical results. Conclusion: We think that these results may arise from the developmental differences of bony structures between women and men. Key Words: The mandible, CBCT, Mental foramen, Mandibular foramen, inferior alveolar canal.