2004 yılı ilköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin veli görüşleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Emir Hersan

Eş Danışman: CEMİL ÖZTÜRK, YÜCEL KABAPINAR

Özet:

2004 YILI İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ Bu araştırma yapılandırmacı eğitim anlayışıyla düzenlenen 2004 İlköğretim Programı hakkında özellikle Sosyal Bilgiler öğretim programıyla ilgili olarak (5. sınıflarla sınırlandırılarak) veli görüşlerini öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubu 2006 – 2007 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Sarıyer ilçesindeki okullara devam eden 5. sınıf öğrenci velilerinden oluşturulmuştur. Bu amaçla çeşitli sosyo-ekonomik düzeyleri barındırdığı ve temsil ettiği düşünülen 4 resmi, 2 özel ilköğretim okulundan 273 veliye ulaşılmıştır. Araştırmanın ölçme aracı olarak kullanılmak üzere uzman kişilerin görüş ve onaylarına sunularak ve araştırma dışı tutulan bir veli grubu üzerinde uygulanıp tartışılarak dört bölümden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Bu ankette önce katılımcıların demografik özellikleriyle ilgili olgusal sorular sorulmuştur. Daha sonraki bölümde ise yeni programın en belirgin özellikleri hakkında velinin bilgi sahibi olup olmadığını ölçme amaçlı sorular gelmektedir. Ardından yeni program hakkında görüşleri öğrenmek amacıyla 4’lü Likert tipi ölçek eşliğindeki önermeler yer almıştır. Son olarak 3 açık uçlu soru sorulmuştur. Ayrıca velilerin bir bölümü (12) ile yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen veriler de araştırmaya dahil edilmiştir. Nicel analiz boyutunda SPSS programından; yüzde, frekans değerleri ve çapraz tablolar elde edilmiştir. Açık uçlu anket sorularına verilen yanıtlar ve görüşme notları da niteliksel analize tabi tutulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda velilerin büyük oranda yeni programdan haberdar olduğu, ancak program hakkında daha çok bilgilendirilmek istedikleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların yeni programa ilişkin yaklaşımı genellikle olumludur; öğrenci ve gelecek nesil için bu programın daha faydalı olacağı ile ilgili görüşler çoğunluktadır. Öte yandan velilerin tartışılmasını istediği noktalar da vardır. Özellikle araştırma ödevlerinin ağır oluşu, bilgisayar kullanmaya öğrenciyi mecbur edişi ve internette hazır olarak bulunup bilgisayar yazıcısından çıkarılarak teslim edilen ödevlerin yararsızlığı gibi düşünceler ifade edilmiştir. Evinde bilgisayar bulunmayan ailelerde, öğrencinin internet kafe ortamına girmesinden duyulan rahatsızlık dile getirilmiştir. Velilerin üzerinde durduğu bir diğer konu, öğretmenlerin yeni programa hazır olup olmadığıyla ilgilidir. Ayrıca devlet okullarının, yaklaşımın gerektirdiği araç gereç çeşitliliğine sahip olmadığı, fiziksel alt yapı yetersizliklerinin bu programın uygulanması önündeki en önemli engel olduğu ortaya çıkan belirgin sorunlar arasındadır. Veliler tarafından süreç ve değerlendirme boyutunun tutarlılığının sağlanması ile ilgili soru işaretleri ve kaygılar da dile getirilmiştir; çocuğun düşünme becerileri kazanmasına dayalı bir eğitim sisteminin test yöntemiyle sınanması (SBS, OKS sınavları) velileri bu yönde düşündürmektedir. Pek çok katılımcının okul dışı sosyal faaliyetlere ve gezilere daha çok yer verilmesi beklentisinde olduğu da belirtilmelidir. Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler, veli görüşleri, yapılandırmacılık. ABSTRACT PARENTS’ POINTS OF VIEW ABOUT THE NEW SOCIAL STUDIES CURRICULUM OF FIFTH GRADE LAUNCHED IN 2004 This research is to find out the viewpoints of the parents about the new social studies curriculum launched in 2004. The main philosophy of the curriculum stemmed from the constructivist learning theory. The research group consisted of the parents of 5th grade students attending to schools in Sariyer/Istanbul. To this end, 273 parents from four state schools and two private schools are the sample of the research representing various socio-economical levels. A questionnaire including both closed-ended and open-ended statements was constructed as the data collection tool of the research. In the first part of it, factual questions about demographical qualifications of the participants were asked. Then, the questions aiming to measure whether the parents are informed about the most distinctive qualifications of the new curriculum or not were also asked to the sample. In addition to this, there were also some statements to learn ideas of the parents about the new curriculum. And lastly, three open-ended questions were also asked to give the parents a chance to express their ideas freely. Apart from the questionnare, interview with 12 parents were also conducted in order to obtain detailed information. Percentage, frequency values and crosswise charts were obtained from the quantitative analyses via SPSS computer programme. The answers to open-ended questions and notes from the interviews were also subjected to quantitative analysis. At the end of the research, parents were observed to be aware of the new curriculum, but they were observed to want to be informed much more about it. The participants were usually positive about the new curriculum and its effects on their children. On the other hand there are some issues pointed out by the parents. Especially the difficulty of the research papers and their making students to use computers, and the uselessness of ready-made papers and homeworks found on the internet which were printed in printers and given to the teachers easily were discussed. Hazards of students’ going to internet cafes were mentioned about by the parents who do not have their own computers. Another discussed subject is whether the teachers are ready for the new curriculum or not. Also the idea that the state schools do not have various, necessary equipment, and that insufficient physical facilities are the most important problem in applying the project are the most distinctive ideas. Some fears and questions about assuring the consistency of the process and evaluation are mentioned by the parents in the sample. It should also be stated that many participants expected after-school social activities and visits to be more frequent.