Pazar araştırmasında kullanılan istatistik analiz yöntemleri üzerine bir inceleme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HASİBE BİLGE SÜSLER

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Anahtar Kelimeler : Pazar Araştırması, Bilimsel Araştırma, İstatistiksel Analiz Yöntemler PAZAR ARAŞTIRMASINDA KULLANILAN İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Günümüz pazarlama anlayışında, tüm firma ve kuruluşlar ürünlerinin ya da hizmetlerinin tüketiciler tarafından tercih edilmesini sağlayabilmek için tüketici ve müşterilerinin davranışları, algıları, beklentileri, tercihleri, ürün ya da hizmet hakkındaki fikirleri, beğenileri, pazardaki yerleri, rakiplerine göre üstün veya zayıf görülen yönleri gibi konularda bilgi sahibi olmaları ve kendi hedefleri doğrultusunda verecekleri kararları bu bilgiler yardımıyla belirlemeleri gerekmektedir. Bu noktada da son yıllarda oldukça popülerleşen Pazar araştırmaları önemli bir araç olarak görülmektedir. İşletmelerde olduğu gibi bilimsel araştırmalar için de Pazar araştırması konuları önemli yer tutmaya başlamıştır. Araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin analizi ve yorumlanabilir hale getirilebilmesi için istatistiksel yöntemler de vazgeçilmez birer araçtır. Bu çalışmanın amacı ise; bilimsel araştırmalarda Pazar araştırması için kullanılan istatistiksel analiz yöntemlerinin dağılımı hakkında bilgi verip, buradan yola çıkarak işletme anabilim dalında yeralan yüksek lisans programlarındaki istatistik ve araştırma teknikleri derslerinde yapılacak güncellemelere ışık tutmaktır. Keywords : Market Research, Scientefic Research, Statistical Analysis Methods ABSTRACT A STUDY ON STATISTICAL ANALYSIS METHODS USED IN MARKET RESEARCH Upon the contemporary marketing perspective, in order to be preferred, companies need to have information about consumers’ and customers’ among attitudes, preferences, perception, expectations, opinions on goods and services, likes, their position, strengths and weaknesses compared with competition and should develop decisions regarding the information considering their target. Thus, market research, which is getting more popular in the recent years, is considered to be a vital tool. Market research issues start to be important for scientific research as well as it is for business. Therefore, statistical methods are essential tools for analysis and interpretable results of data achieved from research. The purpose of this study is to provide information about statistical analysis methods used in market research for scientific research and consequently to be an initiator for updated in statistics and research techniques courses in post graduate programme at department of business and administration.