Sosyal bütünleşme ve dua


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Elif Özcan

Danışman: FATMA ODABAŞI

Özet:

Dua, kişinin tabiatüstü varlıkla iletişime geçme eylemi, insanın var oluş karakterinin tabi bir parçasıdır. İnsan tabiatının temel yapısı gereği meydana gelen bir yöneliştir. Tarihsel olarak ne kadar geriye gidersek gidelim her dinde ve toplumda, her kültür ve medeniyette duanın yapıldığı görülür. Bu sebeple dua, evrensel bir olgu olarak karşımıza çıkmakta ve incelenmeye değer yönleri bulunmaktadır. Bu çalışmamızda duanın sosyal bütünleşme bağlamında toplumsal yansımaları incelenmiştir. Araştırma boyunca duanın toplumun bütünleşmesine katkı sağlayan bir yönü olduğu düşüncesinden hareket edilmiştir. İlk bölümde duanın, sosyal bütünleşme ile ilişkisi ve sosyal hayata yansımaları incelenmiş ve tarih boyunca duanın farklı toplum ve dinlerdeki yerine kısaca değinilmiştir. Ayrıca araştırma konusuyla ilgili dört temel hipotezin yanında demografik değişkenlere bağlı olarak on dört yan hipotez geliştirilmiş ve saha çalışması sonucu elde edilen bulgulardan hareketle hipotezler test edilmiştir. İkinci bölümde ise araştırmanın teorik boyutuyla uyumlu geliştirilen anket formu, 2019’un Ocak ayında İstanbul genelinde farklı ilçelerde ikamet eden ve 18 yaş üstündeki 473 kişiye uygulanmıştır. Veriler SPSS programına işlendikten sonra elde edilen bulgulardan hareketle duanın insanlar ve toplum üzerindeki etkileri ve toplumsal bütünleşmeye olan katkıları incelenerek hipotezler test edilmiştir. Araştırmamız sonucunda ulaştığımız veriler duanın, fertlerin hayatında önemli bir olgu olarak bulunduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan dualar, bireyin içinde yaşadığı toplumsal olayları, problemleri ve çıkmazları kapsadığı için araştırmamız duaların sosyal olanla sıkı bir ilişki içerisinde olduğunu tespit etmiştir. Sonuçta duanın etki boyutu ön plana çıkmakta ve dua, sosyal bütünleşmeye katkı sağlayan bir unsur olarak toplumda varlığını korumaya devam etmektedir. İlk bakışta salt bireysel bir eylem gibi görünen dua, sonuçları itibari ile topluma karışmakta ve yıllar boyunca benzer problemler için Üstün Varlığa edilen dualar, insanları bir merkezin etrafında toplamaktadır. İnsanların hem kendileri hem de başkaları için yapmış olduğu dualar, onları benzer tecrübe ve düşünceler etrafında birbirine kenetlenmektedir. -------------------- Prayer is the act of communicating with the supernatural being of the person and a natural part of the human being’s character. It is a tendency that occurs due to the basic structure of human nature. Historically, no matter how far back we go, prayer is seen in every religion and society, every culture and civilization. For this reason, prayer emerges as a universal phenomenon and has aspects worthy of examination. In this study, social reflections of prayer in the context of social integration were examined. Throughout the research, it was taken from the idea that prayer has a aspect that contributes to the integration of society. In the first chapter, the relationship of prayer with social integration and its reflections on social life were examined and the place of prayer in different societies and religions throughout history has been briefly mentioned. In addition to the four basic hypotheses related to the research topic, fourteen hypotheses have been developed based on demographic variables and hypotheses tested based on the findings obtained from the field study. In the second part, the questionnaire form which developed in accordance with the theoretical dimension of the research was applied to 473 people over 18 years of age, living in different districts throughout Istanbul in January 2019. After the data were processed into SPSS program, the effects of prayer on people and society and their contribution to social integration were examined and hypotheses were tested. The results of our study show that prayer is an important phenomenon in individuals’ lives. Since the prayers cover the social events, problems and dilemmas in which the individual’s lives, our research has determined that the prayers are in a close relationship with the social. As a result, the effect dimension of prayer comes to the forefront and prayer continues to exist in the society as a factor contributing to social integration. Prayer, which at first glance seems to be purely individual action, blends in with its consequences, and prayers for the Supreme Being for similar problems over the years gather people around a center. The prayers that people have made for themselves and for others are intertwined them around similar experiences and thoughts.