Matematik dersi kapsamında blogların web tabanlı portfolyo olarak kullanımının incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: YASEMİN ÇALIŞKAN

Danışman: Nesrin Özdener Dönmez

Özet:

MATEMATİK DERSİ KAPSAMINDA BLOGLARIN WEB TABANLI PORTFOLYO OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ Günümüzde birçok alanda kullanımı artan blogların eğitim alanında da kullanımı giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Genellikle çevrim içi günlük ve yansıtma aracı olarak kullanılan bloglardan yakın zamanda web tabanlı portfolyo ve akran değerlendirme aracı olarak da yararlanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda blogların portfolyo ve akran değerlendirme aracı olarak kullanılmasının eğitim ortamlarını nasıl etkileyeceğinin tespit edileceği çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu araştırmada web tabanlı portfolyo olarak blogların kullanılmasının akran değerlendirme sayısına, portfolyo niteliğine, matematik akademik başarısına, bilişim teknolojileri becerilerine ve akran etkileşimine ve iletişimine etkisi araştırılmıştır. Araştırmada ayrıca öğrenci görüşleri doğrultusunda uygulamanın güçlü ve sınırlı yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Nicel ve nitel araştırma tekniklerinin kullanıldığı araştırma yarı deneme modeli şeklinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada, portfolyo oluşturmada ve akranlarının çalışmalarını değerlendirmede deney grubu blogları kullanması konusunda zorunlu tutulurken, kontrol grubu istediği ortamı ya da ortamları kullanma konusunda serbest bırakılmıştır. Çalışmada portfolyo oluşturmada blog ortamını kullanmanın akran değerlendirme sayısına etkisinin saptanmasında akran değerlendirmelerinden; portfolyo niteliğine etkisinin belirlenmesinde portfolyolardan; matematik akademik başarısına etkisinin tespitinde yazılı sınavlardan ve portfolyolardan yararlanılmıştır. Araştırmada blog ortamında portfolyo oluşturmanın bilişim teknolojileri becerilerine etkisinin saptanmasında ise bilişim teknolojileri becerilerini değerlendirme sınavından faydalanılmıştır. Bunların yanı sıra blogların web tabanlı portfolyo olarak kullanılmasının akran etkileşimine ve iletişimine etkisini belirlemek; uygulamanın güçlü ve sınırlı yanları konusunda öğrenci görüşlerini almak amacıyla anketlerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda portfolyoyu blog ortamında oluşturmanın akran değerlendirme sayısını ve portfolyo niteliğini anlamlı düzeyde olumlu etkilediği saptanmıştır. Öte yandan portfolyo oluşturmada blogları kullanmanın akademik başarıyı ve bilişim teknolojileri becerilerini anlamlı düzeyde etkilemediği tespit edilmiştir. Araştırmada öğrenci görüşlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda blogların web tabanlı portfolyo olarak kullanılmasının akran etkileşimine ve iletişimine olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra blogların, öğrencilerin tasarım olarak daha iyi çalışmalar ortaya çıkarmasına ve bilişim teknolojileri becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığı; akranlarının çalışmalarına yorum yapmalarını kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin bilişim teknolojileri becerileri yeterli düzeyde olmadığı ya da uygulamanın sağlıklı yürütülmesi için gerekli olan yazılım ve donanıma sahip olmadığı durumlarda blogların portfolyo olarak kullanılmasının birtakım zorlukları beraberinde getireceği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: portfolyo, web tabanlı portfolyo, blog, akran değerlendirme, akran etkileşimi, portfolyo niteliği, akademik başarı, bilişim teknolojileri becerisi ABSTRACT EXAMINING USING BLOGS AS WEB BASED PORTFOLIO WITH IN THE SCOPE OF MATHEMATICS Nowadays, increasing the usage of blogs in many areas have gradually started to spread also in the field of education. Generally, blogs those are used as online journal and reflection tool have recently started to be utilized also as web based portfolio and peer assessment tool. At this point, new studies are needed to be conducted in order to explore how blogs affect educational settings when they are used as portfolio and peer assessment tool. In this study effect of using blogs as web based portfolio on number of peer assessment, qualification of portfolio, academic achievement, information technology skills and peer interaction are searched. In addition, powerful and limited aspects of using of blogs as web-based portfolio are tried to be identified with views of students. In the study both qualitative and quantitative research techniques are utilized. The model of the study is designed as quasi experimental model. The research group is consisted of 7th grade elementary students. The experiment group is required to use blogs in order to develop their portfolio and assess their friends’ work while control group is left on their own choice in which media they use to do these assigments. In the study, peer assessments, portfolios, both math examinations and portfolios are used for determining the effects of using blogs as web based portfolios on the number of peer assessment, qualification of portfolio and academic achievement, respectively. Besides information technology application exam is utilized for detection of effect of blogs as web based portfolio on information technology skills. In addition, in order to determine the advantages and limitations of using blogs in portfolio development and the effects of using blogs on peer interaction, it is benefited from the survey results. The results of the study demonstrate that using blogs for developing portfolio has positive and significant affects on the number of peer assessments and portfolio qualification. However, the results of the study also show that blogs as web based portfolio does not affect academic achievement and information technology skills significantly. Another finding of the research is that; from students’ perspective blogs have positive effect on student interaction. Moreover, it is found that according to students, using blogs as web based portfolio, helps them to design better homework, develop their information technology skills; enhance writing comment on their peers’ work. At the same time it is determined that if information technology skills of students are not sufficient or they do not have the necessary software and hardware to complete their tasks, utilizing blogs as web based portfolio will bring some difficulties. Key Words: portfolio, web-based portfolio, blog, peer assessment, peer interaction, portfolio qualification, academic achievement, information technology skills.