Kamu otoritesi müdahalesi çerçevesinde evlenmenin hükümsüzlüğü


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MURAT SEMİZ

Danışman: FARUK ACAR

Özet:

KAMU OTORİTESİ MÜDAHALESİ ÇERÇEVESİNDE EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Özel Hukukta kural irade özgürlüğü olmakla birlikte, kişinin her türlü irade beyanına hukuk düzeninin mutlaka olumlu bir sonuç bağlaması düşünülemez. Zira, kişilerce ortaya konulan hukuki işlemler yürürlükteki hukukun aradığı şartlara uygun düştüğü ölçüde geçerlilik kazanır. Bu durum toplumu oluşturan ve onun devamlılığını sağlayan en küçük sosyal grup olaet birtakım özel düzenlemelere ve müdahalelere ihtiyaç duymuştur. Bu kapsamda, eksikliği evlenmenin yokluğuna neden olan kurucu unsurların varlığına rağmen, kanunun taraflarda ya da taraf iradelerinde aradığı niteliklerin bazıları gerçekleşmeden kurulmuş bir evlilik butlanla batıl bir evlenmedir. Bununla birlikte, eğer butlan sebepleri kamu yararı ve kamu düzeninin korunması düşüncesine dayanıyorsa mutlak butlan hali söz konusudur. Nihayetinde, tüm bu hususlar bir yana, olması gereken hukuk açısından mutlak butlan davası açma ve bu davayı takip etme görevinin Savcılık kurumundan alınması gerekmektedir. Çünkü, çoğu zaman mutlak butlan halleri nüfus müdürlükleri tarafından tespit edilmekte, Cumhuriyet Savcısı da nüfus müdürlüklerinin bildirimi üzerine harekete geçmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet savcıları tarafından kendiliğinden harekete geçilerek veya ilgililer ya da üçüncü kişilerin tetiklemesiyle dava açıldığı ender görülmektedir. Öte yandan, daha önce de belirtildiği üzere adli görevleri yanında birçok idari görevleri de olan ve diğer Avrupa ülkelerine kıyasen muazzam bir işi yükü altında yıpranan Cumhuriyet Savcılarından belirtilen gerekçelerle bu davaların açılmasında ve bu davaların takibinde kanunun öngördüğü anlamda bir katkı beklemek mümkün değildir. Bu gerekçelerle, Cumhuriyet Savcıları'nın gerek bu davaları açmalarında gerekse bu davalara katılmalarında artık hiçbir hukuki ya da sosyal bir yarar yoktur. Anahtar Kelimele : Kamu Düzeni, Olması Gereken Hukuk SUMMARY İNTERFERENCE BY PUBLİC AUTHORİTYE ANDA THE FRAMEWORK OF THE İNVALİDİTY OF A MARRİAGE As well as the rule is free discretion in private law, it shall not be considered that rule of law cannot certainly conclude positive conclusion to all kind of declaration of intention of the person. Because, the legal transactions which have set forth by the persons, become valid to the extent that it collocates to the conditions which current law needs become valid. Such situation is valid for prenuptial agreement which provides the establishment of family which is the smallest social group and which constitutes the society and provides the continuity. Because, state is a social contract and the family is the headstone of the society. With such reasons, the state has needed certain special arrangements and interventions for the purpose of protection of the family and so the maintaining public order. Within this scope, despite of existence of the founder elements whose lack causes absence of marriage, a marriage which has occurred without providing certain qualifications which the law seeks in the parties or declarations of the parties, is void marriage with nullity. On the other hand, if the nullity reasons are based on the thought of protection public order, there is an absolute nullity reason. Ultimately, apart from all such issues, the duty of public prosecutor to bring absolute nullity suit and follow the same should be taken with regard to de lege feranda. Because, mostly, absolute nullity grounds are designated by birth registration offices, the public prosecutors step into action upon the notice of birth registration offices. Furthermore, it is rarely seen that the public prosecutors bring suits by moving automatically or triggering by concerned or third persons. On the other hand, as it is mentioned before, it is not possible to wait contribution which the law stipulates from public prosecutors who have both judicial duties and many administrative duties and who are under enormous work load comparing with other European countries, in bringing such suits and following up the same for specified reasons.For such reasons, there is not any legal or social benefit that the public prosecutor either brings such suits or participates to the same. Keywords : Should Be Legal, Puplic Order