Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının iş tatminine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BURCU TAŞGIRAN

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Bu araştırma kurumsal sosyal sorumluluğun iş tatmini ile ilişkisini incelemek üzere gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması yapıldığında, kurumsal sosyal sorumluluğun iş tatminine etkisini inceleyen farklı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Çalışma kapsamında iş görenlerin kurumsal sosyal sosyal sorumluluk algıları ölçülmüş ve üç alt faktöre ulaşılmıştır. Bunlar; yasal ve etik sorumluluk, topluma ve çevreye karşı sorumluluk ile çalışanlara karşı sorumluluk algılarıdır. İş görenlerin iş tatminleri ölçüldüğünde ise, içsel tatmin boyutu, dışsal tatmin boyutu ve yönetim boyutu olmak üzere üç alt faktör incelenmiştir. Araştırmada 45 soruluk anket formunda, Duygu Türker’in kurumsal sosyal sorumluluk ölçeği ve Minnesota iş tatmin ölçeği, ölçüm aracı olarak kullanılmıştır. Verilere, 161 telekomünikasyon çalışanı katılımcı tarafından doldurulan anketler sayesinde ulaşılmıştır. Yapılan incelemeler ve analizler sonucunda kurumların uyguladıkları kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin, çalışanın iş tatminini pozitif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. -------------------- This research was conducted to investigate the relationship between corporate social responsibility and job satisfaction. By reviewing literature it was seen that there was not any other study which tried to examine the effect of corporate social responsibility on job satisfaction. In the concept of the research, employees’ perception of corporate social responsibility was measured and three factors were figured out, which are called: legal and ethical responsibility, responsibility towards society and environment and responsibility towards an employee. Employees’ job satisfaction was also measured and three sub-dimensions were found, which are; internal satisfaction, external satisfaction, and managing. The data was collected by a survey and 161 telecommunications employees participated in the research. In order to measure corporate social responsibility and job satisfaction, Minnesota Job Satisfaction Measure was used and the corporate social responsibility measure was adapted from Duygu Türker. According to the analyses, it was revealed that the corporate social responsibility projects, implemented by the organizations, has a positive effect on employees’ job satisfaction.