Hayat Bilgisi dersi öğrenme ortamlarına çoklu zeka kuramının müziksel zeka alanını eklemlemek: Bir eylem araştırması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: TUĞBA SARGIN

Danışman: YÜCEL KABAPINAR

Özet:

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRENME ORTAMLARINA ÇOKLU ZEKA KURAMININ MÜZİKSEL ZEKA ALANINI EKLEMLEMEK: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI 2005 yılında gerçekleşen program değişikliğiyle, yapılandırmacı öğrenme ortamları önem kazanmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin aktif olduğu, kendi bilgisini yine kendisinin oluşturduğu öğrenme ortamları önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Çoklu Zeka Kuramı, öğrencilerin öğrenmeyi sevdiği, öğrenmekten keyif aldığı öğrenme ortamları sunmaktadır. Bu araştırmada öğrencilerin 'eğlenerek öğrenmesini sağlama' düşüncesinden hareketle, Hayat Bilgisi dersinde Müziksel Zeka temelinde Çoklu Zeka öğrenme ortamları oluşturulmuştur. Araştırmanın amacı, Müziksel Zekâ temelli Çoklu Zekâ uygulamaları ile ilgili bir ders sürecinin tasarlanması, uygulanması, uygulamanın verimliliği ve uygulama hakkında öğretmen ve öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çerçevede 3. sınıf Hayat Bilgisi derslerinde Müziksel Zekâ temele alınarak Çoklu Zekâ öğretim süreci tasarlanmıştır. Bu ders sürecinde güncel şarkıların orijinal sözleri değiştirilerek kazanıma uygun yeni sözler yazılmış ve ders şarkılar eşliğinde işlenmiştir. Buna ilişkin hazırlanan ders planı doğrultusunda ilk ders şarkılar eşliğinde işlenmiş; ikinci ders Çoklu Zekâ etkinlikleri uygulanmıştır. Araştırma, İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesinde bulunan özel bir okulda yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 63 öğrenci ve 7 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma nitel bir araştırma olup eylem araştırması modeline uygundur. Bu kapsamda ön-son test, gözlem, görüşme, günlük ve çalışma sayfaları aracılığıyla veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Ön ve son test, yedi tane 3. sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Ön ve son testten elde edilen bulgular ve sonuçlar şöyledir: Öğretmenlerin, 2005 yılındaki program değişimi ve yapılandırmacı öğrenme anlayışı hakkında olumlu bir bakış açıları bulunmaktadır. Öğretmenlerin uygulamadan sonra Çoklu Zeka'ya ilişkin tanımlarının çeşitlendiği görülmektedir. Öğretmenler, salt şarkılarla işlenebilecek bir Hayat Bilgisi dersinin olanaklılığı konusunda uygulamadan önce kararsız kalmışlar; uygulamadan sonra ise işlenebileceğine ilişkin görüş belirtmişlerdir. Öğretmenlerin uygulamadan önce, şarkıları derslerinde bir öğretim materyali olarak kullandığı ancak bir ders sürecinin işlenişinde kullanmadığı ortaya çıkmıştır. Uygulamadan sonra da öğretmenler şarkıları derslerinde bir öğretim materyali olarak kullanacaklarını belirtmişlerdir. Araştırmacı, yedi hafta boyunca üç tane üçüncü sınıfın iki Hayat Bilgisi ders saatini gözlemiştir. 26 öğrenci ve 2 öğretmen günlük doldurmuştur. 63 öğrenciye de Çoklu Zeka çalışma sayfaları uygulanmıştır. Gözlem, günlük ve çalışma sayfalarından elde edilen sonuçlar şöyledir: Müziksel Zeka temelli tasarlanan Çoklu Zeka öğretim sürecinin birinci dersini oluşturan "Kavram İrdeleme", "Şarkıyı Söyleme", "Şarkıyı İrdeleme" süreçlerinin ve "Ulaşılan Sonuçlar" aşamasının, kazanımı irdeleme ve kazanımla ilgili sonuca ulaşma noktasında verimli ve başarılı olduğu görülmüştür. Müziksel Zeka temelli tasarlanan Çoklu Zeka öğretim sürecinin 2. dersini oluşturan "Çoklu Zeka Etkinlikleri" ve "Ürün Sergileme" Süreçlerinin, kazanımla ilgili düşünme, sorgulama ve öğrencilerin ürün oluşturma ve oluşturdukları ürünleri sergileme noktalarında verimli ve başarılı olduğu ifade edilebilir. 26 öğrenci, 2 öğretmenin günlüğünden ve 9 öğrenci, 7 öğretmenin görüşmelerinden elde edilen bulgular ve sonuçlar şöyledir: Öğretmenler, Müziksel Zeka temelli Çoklu Zeka öğretim sürecini "dikkat/ilgi çekici" ve "eğlenceli"; öğrenciler ise, "eğlenceli" ve "öğretici" olarak değerlendirmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretmenler de öğrencilerin derste eğlendiklerine ve derslerin devamını istediklerine ilişkin görüş belirtmişlerdir. Öğretmenler Müziksel Zeka temelli Çoklu Zeka öğretim sürecinde uygulanan etkinlikleri faydalı ve güzel bulmuşlar; süreçte ritim duygusuna sahip çocukların ön plana çıktığını belirtmişlerdir. Öğrenciler, Müziksel Zeka temelli Çoklu Zeka öğretim sürecinde uygulanan etkinlikleri nitelik açısından "eğlenceli" ve "güzel"; etkinliklerin zorluk derecesi açısından etkinlikleri "kolay" olarak değerlendirmiş; etkinliklerin türü açısından "ikili" ve "bireysel" etkinlikleri tercih etmişlerdir. Müziksel Zeka temelinde hazırlanan öğretim sürecinde yaşanılan zorlukların neler olduğuna ilişkin öğretmen görüşleri sırasıyla, "şarkı sözlerini her öğrencinin bilmediğine" ve "sürenin yetmediğine" ilişkin görüşlerdir. Öğrenciler, günlüklerinde Müziksel Zeka temelli Çoklu Zeka öğretim sürecinde değiştirilmesi gereken/eksik olan kısımların olmadığı görüşünü belirtmişlerdir. Öğrenciler, Müziksel Zeka temelli öğretim sürecinin öğrenmelerini "kolaylaştırdığı" ve "daha kolay öğrendikleri" konusunda fikir belirtmişlerdir. Müziksel Zeka temelli Çoklu Zeka öğretim süreci ile öğrenciler Hayat Bilgisi dersini daha çok sevmeye başlamışlardır. Bunun sebebini ise "derslerin daha eğlenceli hale gelmesi" olarak açıklamışlardır. Öğretmenler ise, öğrencilerinin Müziksel Zeka temelli Çoklu Zeka öğretim sürecinde "derse istekli ve ilgili olduklarını", "eğlenerek öğrendiklerini" ve "dersi sevdiklerini" belirtmişlerdir. Buradan hareketle, öğrencilerin Hayat Bilgisi dersine karşı olumlu bir tutum geliştirdikleri noktasında öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin örtüştüğü söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Hayat Bilgisi, Çoklu Zekâ Kuramı, Müziksel Zeka, Yapılandırmacılık ABSTRACT INTEGRATING MUSICAL INTELLIGENCE TO THE MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY WITH LIFE STUDIES (HAYAT BİLGİSİ) COURSE LEARNING ENVIRONMENTS: AN ACTİON RESEARCH With the program change in 2005, constructivist learning settings have gained importance. Accordingly, learning settings where students are active and establish their own knowledge by themselves have become important. Within this framework, the Theory of Multiple Intelligences provides learning settings in which students love and enjoy learning. In this study, based on the view to ‘make students learn amusingly, learning settings with multiple intelligences were established in the class of Life Studies, based on the Musical Intelligence. The purpose of the study was to determine the views of teachers and students about designing, implementing the class process, the implementation, and the efficiency of implementation. Within this context, a teaching process with Multiple Intelligences was designed based on the Musical Intelligence in the class of 3rd Grade Life Studies. Within the scope of this class, new lyrics suitable for acquisition were written by changing the original lyrics of popular songs, and the course was taught accompanied by music. In accordance with the lesson plan designed accordingly, the first lesson was taught accompanied by songs, and in the second lesson, activities of Multiple Intelligences were implemented. The study was conducted in a private school in Zeytinburnu, Istanbul. The study group was composed of 63 students and 7 primary school teachers. The study was a qualitative one and complied with the action research model. Within this framework, data were collected through pre- and post-tests, observations, interviews, diaries and worksheets. While analyzing the data collected, content analysis method was used. Pre- and post-tests were implemented with 7 third-grade primary school teachers. The findings and results obtained from pre- and post-tests were as follows: Teachers had positive views on the program change in 2005 and constructivist learning approach. It was seen that teachers’ definitions of multiple intelligences varied after the implementation. Before the implementation, teachers were doubtful about the feasibility of a Life Studies class taught merely with songs; however, they stated that it was feasible. It was found out that, before the implementation, teachers used songs as a teaching material in their classes; however, they didn’t use them during a whole lesson. In addition, teachers also reported that they would use songs in their classes after the implementation. The researcher observed two third-grade Life Studies class during seven weeks. Twenty-six students and two teachers kept diaries. Worksheets of multiple intelligences were implemented with 63 students. The results reached through observations, diaries and worksheets are as follows: It was seen that the processes of "Conceptual Discussion," "Singing the Song" and "Examining the Song" and the stage of "Obtained Results", which composed the first lesson of the teaching process designed based on musical intelligence, were effective and successful in examining the acquisition and reaching the outcome regarding the acquisition. It could be suggested that the processes of "Multiple Intelligences Activities" and "Displaying the Outcome", which composed the second lesson of the teaching process of multiple intelligences designed based on the musical intelligence, were effective and successful in thinking and questioning about the acquisition, producing the outcome and displaying the outcomes created. The findings and results obtained from the diaries of 26 students and 2 teachers, and the interviews of 9 students and 7 teachers are as follows: Teachers assessed the process of multiple intelligences based on the musical intelligence as "appealing" and "entertaining" and the students as "entertaining" and "instructive". In addition, teachers reported views in line with the fact that the students had fun in class and they wished the lessons to be continued. Teachers found the activities implemented in the process of multiple intelligences based on the musical intelligence "useful" and "fine" and reported that the children with a sense of rhythm came into prominence. Students assessed the activities implemented in the process of multiple intelligences based on the musical intelligence to be "entertaining" and "fine" in quality, but "easy" in difficulty level and they preferred "dual" and "individual" activities in terms of the type of activity. The views of teachers on the challenges faced in the teaching process designed based on the musical intelligence are respectively as follows: "Not every student knew the song lyrics" and "the time was not enough". In their diaries, the students reported the view that there were no deficient parts needed to be changed in the teaching process of multiple intelligences based on the musical intelligence. The students reported views suggesting that the teaching process based on the musical intelligence facilitated their learning. Students started to love the Life Studies class more with the teaching process of multiple intelligences based on the musical intelligence. The reason for this was suggested to be the fact that ‘’the lessons became more entertaining". In addition, the teachers stated that their students were more eager and attentive in the teaching process of multiple intelligences based on the musical intelligence, learned by having fun and loved the lesson. Thus, it could be suggested that the views of teachers and students on the fact that the students developed an attitude towards the Life Studies course overlapped. Keywords: Life Studies, Theory of Multiple Intelligences, Musical Intelligence, Constructivism