Boşanma sebepleri bakımından aile içi şiddet


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SALİH ÖZDEN

Danışman: FARUK ACAR

Özet:

Aile, kişiyi devlete bağlayan en sağlam zincirdir. Bu nedenle aile esasına dayanmayan topluluklar veya devletler, harçsız yapılan binalara benzerler ve en küçük sarsıntıda yıkılıverirler. Bu nedenle, yasa yapıcılar aile kurumunun göz ardı edilmeyecek önemini kavradıklarından ona hak ettiği değeri vermek ve korumak için açısından birçok kural ihdas etmişlerdir. Türk hukukunda da, aileyi koruma alanında getirilen en önemli düzenleme 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun’dur. Bu çalışmada, öncelikle Türk Hukukunda yer alan boşanma sebeplerine genel olarak değinilmiş, aile içindeki şiddet ve türleri, 4320 sayılı Yasa ayrıntılı olarak incelenmiş, sonrasında da, Yargıtay uygulamalarına da sıklıkla yer vermek sureti ile, aile içi şiddetin boşanma sebeplerine yansıması üzerinde durulmuş, hangi şiddet içeren olayların boşanmaya sebebiyet verdiği hususu örnekler ile açıklanmaya çalışılmış, elde edilen verilerin değerlendirildiği sonuç kısmı ile çalışma sonlandırılmıştır. Anahtar kelimeler: 1.Aile 2. Boşanma 3. Şiddet ABSTRACT Family is the strongest chain that connects a person to the state. Therefore, non-family based communities or states are similar to cementless buildings and are destined to collapse with the weakest shock. Therefore, the law-makers have understood the importance of the family and have established many rules to deserves to give the value and protect it. To serve this purpose Turkish law brought the most important regulations in the field of family protection with the Law number 4320. In this study, primary reasons for divorce have been mentioned in general. Domestic violence and its types are examined in detail in law number 4320. Reflections of domestic violence on divorce are emphasized through Supreme Court practice. Types of domestic violence that lead to divorce have been explained with examples. The study is finalized with the evaluation of the data obtained. Keywords: 1.Family 2.Divorce 3. Violence