Fikri hukuk açısından eser sahibinin hakları ve korunması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖMER ÇINAR

Danışman: OSMAN GÖKHAN ANTALYA

Özet:

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir toplumun ekonomik ve kültürel yönden gelişmesi, sanatçılar, işletmeciler, bilim ve edebiyat adamları gibi kişilerin meydana getirdikler fikir ürünlerinin korunmasıyla yakından ilişkilidir. Bu kişilerin fikir ürünlerinin korunması onları teşvik edecek.ve daha verimli, topluma faydalı eserler ortaya koymalarını sağlayacaktır. Mukayeseli hukukta ve Türk fikir ve sanat eserleri hukukunda genel olarak kabul edilen görüş, her fikri ürün değil sadece eser niteliğine haiz fikir ürünleri korunması gerektiği yönündedir. Bu tez üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, eser sahibinin haklarının daha iyi anlaşılması için önce eser ve eser sahibi kavramları incelenmiştir. İkinci bölümde ise, eser sahibinin hakları incelenmiştir. Eser sahibinin hakları mali ve manevi haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Üçüncü bölümde ise, hakların korunması incelenmiştir. Eser sahibinin hakları maddi hukuk yoluyla ve dava yoluyla olmak üzere iki açıdan korunmaktadır. Maddi hukukun sağladığı koruma yetersiz kalırsa hak sahibi hukuk veya ceza davası ile hakkının korunmasını mahkemeden talep edebilir. Eser dışında, eser üzerindeki haklarla yakın ilişki içerisinde olan bazı haklar da kanunda himaye kapsamına alınmıştır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı haklar başlığı altında düzenlenen bu haklar komşu haklar ve filmlerin ilk defa tespitini yapan film yapımcılarının haklarıdır. Üçüncü bölümde hakların maddi hukuk yönünden korunmasından sonra bağlantılı hakların korunması incelenmiştir. Tezimizin en sonunda, fikir ve sanat eseri sahiplerinin korunması ile ilgili, ulaştığım sonuçlar belirtilmiştir. As we seen same pattern in history in concur with one of these days's communities economic and cultural developments close relationship with the legal protection of work of ideas in which are created by the artist, business people,scientists and literature people. If the society and legal system safeguarding of those people and their works, this encouragement would make them produce efficient achievements and to be of help to society. The general acceptance of view can not preservation for every intellectual works, it is just only deal with real work of arts in the comparative law and aspects of Turkish law intellectual property rights. This thesis consist of three chapters. First chapter examines the concept of intellectual work of art and the owner of intellectual work of art this analysis for comprehensive understanding of the owner of intellectual property rights. Second chapter investigates the owner of intellectual property rights. the owner of intellectual property rights in two groups: financial rights and incorporeal rights. Third chapter checkover on safekeeping of intellectual property rights. The owner of intellectual property rights in two acrimonious: the means of corporeal law and the means of trial. If the corporeal law incapable, the owner of intellectual property rights apply for juristic law (excluded criminal law) and criminal suit. The intellectual work of art on carries some rights in which are the scope of auspices in Turkish law intellectual property rights. The title named and setting as correlative rights and the movie producer rights for opening movie determing process. After rampart of intellectual property rights we observe correlative rights. We point out some results in dealt with protection of intellectual property rights at the end of our study.