Mirasçılık belgesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HESNA COŞAR

Danışman: FARUK ACAR

Özet:

Mirasçılık belgesi mirasçıya talebi üzerine sulh hukuk mahkemesince verilen ve mirasçının, mirasçılık sıfatına ispat etmesine ve bu sıfatla tereke üzerinde tasarrufta bulunmasına yarayan bir belgedir. Mevzuatta ve doktrinde bu belge için “veraset senedi”, “veraset vesikası”, “veraset ilamı” gibi çeşitli terimler kullanılmaktadır. Mirasçılık belgesi çoğunlukla hasım gösterilmeksizin çekişmesiz yargı yolu ile alındığından ilam kelimesinin kullanılması yerinde değildir. Çünkü mirasçılık belgesi aksi ispatlandığı zaman her zaman iptal edilebilir. Mirasçılık belgesi hasım gösterilerek de talep edilebilir. Bu halde verilen karar kesin hüküm oluşturduğundan ilam kelimesinin kullanılması gerekir. Mirasçılık belgesi kanunda tek bir maddede düzenlenmiştir (MK. m. 598). Buna göre; başvurusu üzerine yasal mirasçılara, atanmış mirasçılara ve vasiyet alacaklılarına mirasçılık belgesi verilir. Kanunda açık olarak düzenlenmese de doktrin ve Yargıtay kararlarına göre ise mirasçılık sıfatını yitiren kişiler de mirasçılık belgesi talep edebilir. Buna göre, mirasçılık belgesinin çeşitli fonksiyonları vardır. Her zaman tereke üzerinde tasarrufta bulunmak için alınmaz. Ayrıca kişiler arasındaki irs ilişkisini tespit ettirmekten ibarettir. Kanaatimizce bu kişilere de mirasçılık belgesi verilmesi yerinde olacaktır. Mirasçılar terekeye elbirliği halinde sahip olurlar. Bu nedenle verilen mirasçılık belgesinde tüm mirasçıların gösterilmesi gerekir. İleride hak kayıplarına yol açmamak için tüm mirasçılar araştırılmalı ve ona göre mirasçılık belgesi düzenlenmelidir. Mirasçılık belgesine güvenerek işlem yapan üçüncü kişilerin iyiniyetinin korunup korunmayacağı hakkında kanunumuzda bir hüküm yoktur. Doktrindeki hakim görüşe göre burada genel hükümlerden yararlanılmalıdır. Mirasçılık belgesi aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin hükümler maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden bu belgenin iptali istenebilir. Mirasçılık belgesinin iptali davasında tüm mirasçıların hasım olarak gösterilmesi gerekir. Heirship ducument that is given to inheritor by Minor Civil Court due to the order of inheritor and for proving the heirship situation of the inheritor helps inheritor for managing the inheritance. Some terms such as “judical decree in writing of inheritance” , “document of inheritance” and “person on whom one relies inheritance” are used for this document on the doctorine and law of the country. The usage of judical decree in writing is not suitable, due to, it is mostly taken without declaration of against person and disquarrel court method. Because heirship document may be always cancelled by proof the against. The judical decree in writing must be used because certain decision occurs by this way. Heieship document is organised only one of the law articles. On this way, heirship document is given by applying for the legal inheritors an executors by the court. The persons who lose the title of executors may demand the heirship document, according to the Court of Appeals and doctrine, also it is nor clearly organised on the law, so heirship document has some functions. It is not always taken for managing on the inheritance, also it can be used for inheritance connection of persons. We think that to give heirship document to these persons is suitable. Inheritors can take inheritance alltogether. For that reason to show heirship document to all inheritors must be necessity.