Muhasebe denetiminde kullanılan istatistiki teknikler ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Gülten Yatağan

Danışman: HAKAN YILDIRIM

Özet:

MUHASEBE DENETİMİNDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ YÖNTEMLER, ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ VE BİR UYGULAMA Örnekleme, bir veri topluluğu hakkında bir fikre varabilmek için özellikle istatistiki anlam çıkarmayı amaçlayarak bireysel gözlem seçmeyi içeren istatistiki bir uygulamadır. Denetim örneklemesi, ilgili veri kümesi hakkında bir sonuca varmak, populasyonun karakteristiği hakkında kanıt sağlamak ve değerlendirmek için veri kümesi içindeki öğelerin 100% .ünden daha azını test etmektir. İlgili veri kümesi hakkında bir sonuca varabilmek için seçilen öğelerin temsil edici olması çok önemlidir. Uygulamada, denetimin etkinliği olabildiğince az maliyetle denetim sonucuna varmak için yeterli minimum sayıda denetim kanıtı sağlamaya dayanmaktadır. Bu çalışmayla, muhasebe denetimi tanımlanmış, konuya özel denetim örnekleme yöntemleri ve Dijital Analiz-Benford Kanununa dayanan denetimde kullanılan yeni bir teknik- uygulamamıza rehberlik etmesi amacıyla araştırılmış. Uygulamada bu iki yöntem denetimin etkinliğine karar vermek için test edilmiştir. Ve sonuç bölümünde sonuçlar yorumlanmıştır. ABSTRACT STATISTICAL TECHNIQUES USED IN AUDITING AND A PRACTICE Sampling is that part of statistical practice concerned with the selection of individual observations intended to yield some knowledge about a population of concern, especially for the purposes of statistical inference. Audit sampling is the testing of less than 100% of the items within a population to obtain and evaluate evidence about some characteristic of that population, in order to form a conclusion concerning the population. It is crucial that the items selected should be representative, in order to be able to form a conclusion on the entire population. On the practical side, audit efficiency relies on obtaining the minimum audit evidence, sufficient to form the audit opinion, as cost effectively as possible. With this work, auditing is defined, specified auditing sampling methods and Digital Analysis -a new technique used in audit sampling based to Benford Law- are researched to guide our practice. In Practice we applied these two methods to decide the efficiency in auditing. And in conclusion part the results are interpreted.