Çağdaş sanatta resmin sanat nesnesi bağlamında gösterge olarak yer alması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GÜNEŞ OKTAY

Danışman: ELİF ÇELEBİ

Özet:

Toplumsal değişimlere bağlı olarak gelişen teknoloji ve medyanın egemen olmasıyla oluşan kitle kültürü sanatı da etkilemiş; sanat, çok sesli ve heterojen bir yapıya dönüşerek disiplinler arası sanat anlayışı benimsenmiştir. Bütün bu değişimler resim sanatına da yansıyarak resmin sanat içerisinde ayrı bir anlatım biçimi olarak yetersiz kaldığı düşüncesi, resmin sadece kendi geleneksel teknik ve yöntemleriyle sınırlı olamayacağı ve resmin sanattan bağımsız, ayrı bir konumda tutulamayacağı anlayışı ortaya atılmıştır. Çağdaş sanatın nesnesi olarak resim, modernizmdeki görüşün aksine gelenekler ve resmin kendi içerisinde getirdiği zorunlulukları dışlayarak geleneksel biçim, içerik ve ölçütlerinden kurtulur. Temsiliyetten uzak, ‘fikir’ olarak resim anlayışını benimseyen resim, içerisinde bir alt metin ve fikir barındırır. Anlamak için üzerine okumalar yapılmasını gerektiren bu yaklaşım fikri ön planda tutarak resmi araçsallaştırır. SUMMARY The mass culture, formed by the dominant media and the technology developed as a result of social changes, has also affected the art; the art is transformed into a polyphonic and heterogeneous structure and inter-disciplinary sense of art is adopted. All these changes are also reflected in the painting and the idea that painting, as an independent form of expression within the art is inadequate, the fact that painting can’t be limited to its own traditional techniques and methods as well as the perception that painting can’t be isolated from the art are suggested. Contrary to the Modernist point of view, painting, as the object of the contemporary art, is freed from the traditional forms, contents and criterion by rejecting the traditions and the difficulties that are found within the art itself. The painting, adopting the painting apart from the representation as an ‘idea’ is the one that includes a sub-text and a notion. This approach, requiring relative readings to understand it, instrumentalizes the painting by prioritizing the notion.