Fen eğitiminde sosyo-bilimsel aktivitelerle karar verme becerilerinin geliştirilmesi: Dengeli beslenme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SEREN GOLOĞLU

Danışman: Fatma Şahin

Özet:

FEN EĞİTİMİNDE SOSYO-BİLİMSEL AKTİVİTELERLE KARAR VERME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: DENGELİ BESLENME Toplumu oluşturan bireylerin gerek bedensel gerekse ruhsal açıdan sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri, yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmelerine bağlıdır. Yeterli ve dengeli beslenme bir alışkanlıktır ve bu alışkanlık ne kadar erken yaşlarda kazanılırsa o kadar sağlıklı olur. Bu nedenle çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren dengeli beslenme konusunda doğru karar verme becerilerini kazandırmak için öğrencilere verilecek beslenme eğitimi önemlidir. Beslenme kavramının kalıcı ve anlamlı bir şekilde öğrenilmesi, öğrenilenlerin davranışa dönüştürülmesi için öğretim programlarında öğrencilerin ilgilerini çekecek ve aktif olarak katılabilecekleri aktivitelere yer verilmelidir. Bu çalışmanın amacı; sosyo-bilimsel aktivitelerle verilen dengeli beslenme eğitiminin öğrencilerin karar verme becerilerinin gelişmesine ve kavram öğrenmelerine etkisini araştırmaktır. İstanbul İli, Üsküdar İlçesindeki bir devlet ilköğretim okulunun 5/A sınıfında okuyan 42 öğrenci ile 5/B sınıfında okuyan 42 öğrenci bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Uygulamanın başında deney ve kontrol grubundaki öğrencilere araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorular ve karar verme becerileri anketi uygulanmıştır. Araştırma sırasında ilköğretim 5.sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’ndaki “Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim” ünitesinin ilk dokuz kazanımla sınırlı olan ilk bölümü deney ve kontrol gruplarına anlatılmıştır. Ünitedeki konular kontrol ve deney grubundaki öğrencilere yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak işlenmiştir. Konular işlenirken deney grubunda, kontrol grubundan farklı olarak araştırmacı tarafından tasarlanan sosyo-bilimsel aktiviteler kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına uygulanan etkinliklerin tümü araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Çalışma toplam 12 ders saati sürmüştür. Öğretim sonunda her iki gruba açık uçlu sorular ve karar verme becerileri anketi tekrar uygulanarak öğrencilerin kavram öğrenme düzeyleri ve karar verme becerilerindeki değişimler incelenmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bulgular şu şekilde lenebilir:  Sosyo-bilimsel aktivitelerle verilen dengeli beslenme eğitiminin öğrencilerin kavram öğrenmelerine olumlu etkisi olduğu bulunmuştur.  Sosyo-bilimsel aktivitelerle verilen dengeli beslenme eğitiminin öğrencilerin karar verme becerilerinin gelişmesine olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: dengeli beslenme, karar verme becerileri, sosyo-bilimsel aktiviteler ABSTRACT DEVELOPING DECISION MAKING SKILLS WITH SOCIO-SCIENTIFIC ACTIVITIES IN SCIENCE EDUCATION: BALANCED (HEALTHY) NUTRITION Individuals need an adequate and balanced diet for both a healthy physical and mental life. Adequate and balanced nutrition is a habit and picking up this habit as early as possible will be more healthy . That’s why, the nutrition education for students starting at early ages that will result in developing decision making skills regarding healthy nutrition is important. The education process should include activities that will attract students’ attention and actively involve their participation to ensure learning the concept of nutrition permanently and meaningfully and converting the learned information into behaviour. The purpose of this study is to research the effect of balanced (healthy) nutrition education that uses socio-scientific activities on developing students’ decision making and their concept learning. The research group of the study consists of 42 students in the class of 5/a of a public school in Üsküdar/İstanbul and 42 students in the class of 5/b of the same school. At the start of the study, open-pointed questions prepared by the researcher and a decision making skills survey were applied to the control and experiment groups. During the research, the first section of “solving the puzzle of our body” chapter that is included in the science and technology education programme for the 5th grade students of primary school has been taught to the experiment and control groups. The subjects within the chapter were illuminated using various methods and techniques in accordance with the constuctivist approach. While teaching the subjects, unlike the control group, socio-scientific activities that have been designed by the reasearcher were applied to the experiment group for a total of 12 hours. All of the activities which applied to the experiment and control groups were applied by the reasearcher. At the end of the teaching, open-pointed questions and a decision making skills survey was applied to the students again to determine the changes regarding their concept learning and decision making skills. The results obtained by evaluating the research data can be summarized as follows:  It has been discovered that the balanced (healthy) nutrition education that uses socio-scientific activities has positive effects on students’ concept learning skills.  It has been discovered that the balanced (healthy) nutrition education that uses socio-scientific activities has positive effects on developing students’ decision making skills. Key words: balanced nutrition, decision making skills, socio-scientific activities.