Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ELİF DEMİR

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Ekonomik büyüme, bireylerin yaşam standardında yarattığı olumlu etki nedeniyle iktisat tarihi boyunca olduğu gibi günümüzde de oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle ekonomik büyümenin nedenleri birçok araştırma ve çalışmaya konu olmuştur. Başlangıçta ekonomik büyüme; dış ticaret, teknoloji ve emeğin verimliliği ile ilişkilendirilirken, finansal piyasaların gelişmesi ve finansal araçların çeşitlenmesi ve kullanımının artması ile yani finansal gelişme ve derinleşme ile de ilişkilendirilmeye başlamıştır. Uzunca bir süredir birçok akademik çalışmaya konu olan ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişki farklı değişkenler ve farklı dönem verileri dikkate alınarak yeniden incelenmiştir. Yapılan regresyon modeli çalışması sonucunda, gayrisafi yurtiçi hasılayı yani ekonomik büyümeyi toplam kredi hacminin olumlu yönde türev işlemler hacminin ise olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Portföy yatırımları ve toplam menkul değerlerin, gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. -------------------- Economic growth is a very important place in the present day as well as during the economic history due to the positive impact that individuals have created in the standard of living. Therefore, the reasons for economic growth have been subject to many research and study. Initially economic growth; Associated with the efficiency of foreign trade, technology and labour, and the development of financial markets and the diversification and utilization of financial instruments, i.e. with financial development and deepening. The relationship between economic growth and financial development, which has been subject to many academic studies for quite some time, has been re-examined considering different variables and different period data. As a result of the regression model study, it has been observed that the total credit volume of the gross domestic product, i.e. economic growth, negatively impacts the volume of derivative transactions in positive direction. Portfolio investments and total securities have been concluded that there is no significant impact on gross domestic product.