Klinik örneklerden izole edilen trichosporon asahii türü mantarların genotiplendirilmesi ve antifungal duyarlılığının belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SİNEM KARABULUT

Danışman: NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU

Özet:

Amaç: Trichosporon asahii mortalitesi yüksek ve son yıllarda sıklığı giderek artan enfeksiyonlara yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı hastanemizde izole edilen kökenlerin genotiplendirilmesi ve antifungal duyarlılık profillerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: 2006-2016 yılları arasında klinik örneklerden izole edilen 70 adet T. asahii kökeninin IGS1 gen bölgesine göre dizi analizi yapılmış ve kökenlerin genotipleri belirlenmiştir. Bu kökenlerin amfoterisin B, flukonazol, vorikonazol ve posakonazole karşı duyarlılıkları sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile çalışılmıştır. Bu iki parametre ile ilgili sonuçlar karşılaştırılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Bulgular: İzolatlar arasında en fazla genotip 1 (%77,1) saptanırken genotip 3, 4 ve 5 de bulunmuştur. Genotip 4’e ait kökenler 2014-2016 yılları arasında kümelenmiştir. Kökenler en fazla (%88,6) idrardan izole edilmiştir. Kökenlerin %70’inde amfoterisin B MİK’i ≥ 2 μg/ml ve MİK geometrik ortalamaları flukonazol için 2,019; vorikonazol ve posakonazol için 0,107 μg/ml olarak saptanmıştır. Flukonazol, vorikonazol ve posakonazol MİK GM’sine göre bu iki genotip arasında anlamlı farklılık bulunurken (p≤0,05), amfoterisin B açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Sonuçlar: Yaptığımız tek merkezli çalışma ile Türkiye’de en fazla genotip 1 bulunduğu doğrulanmıştır. Genotip 4’ün son yıllarda artış eğilimi gösterdiği görülmüştür. Kökenlerimizde literatürle uyumlu olarak amfoterisin B ve flukonazol için yüksek MİK değerleri saptanırken, kullanılabilecek en aktif ilaçlar vorikonazol ve posakonazol olarak belirlenmiştir. ABSTRACT Aim: Trichosporon asahii infections with high mortality are getting increased in frequency in recent years. The purpose of this study was genotyping and determining the antifungal susceptibility profiles of the strains isolated in our hospital. Materials and Methods: Gene sequencing analysis of 70 T. asahii strains isolated between 2006-2016 from the clinical samples was done according to their IGS1 region and the genotypes of the strains were determined. The susceptibilities of these strains for amphotericin B, fluconazole, voriconazole and posaconazole was studied by using broth microdilution method. By comparing the results of the two parameters statistical analyses were done. Results: Among the isolates mostly encountered genotype 1 (77.1%) other isolates of T. asahii belonged to genotype 3, 4 and 5. The isolation of genotype 4 strains were accumulated between 2014 and 2016. Most of the isolates were recovered from urine samples (88.6%). In 70% of the strains amphotericin MIC was ≥2 μg/ml and MIC GM detected for fluconazole was 2.019; for voriconazole and posaconazole was 0.107 µg/ml. According to fluconazole, voriconazole and posaconazole MIC GMs the difference between the two genotypes was significant (p≤ 0.05), but there was no significant difference for amphotericin B (p> 0.05). Conclusion: According to our single center study it was confirmed that genotype 1 was the most frequently isolated genotype in Turkey. The frequency of genotype 4 was shown to have a tendency to increase in recent years. In our strains high MIC values were detected for amphotericin B and fluconazole in accordance with the literature, while voriconazole and posaconazole were determined to be the most active drugs for the strains tested.