Kadın odaklı habercilik kapsamında yazılı basında "meme kanseri" hakkında çıkan haberlerin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nurdane Dündar

Danışman: SELMA ULUS

Özet:

Bu çalışma kapsamında, kadının toplumdaki konumuna yönelik haberde kurgulanan kimlik inşası ele alınacaktır. Bu bağlamda yürütülen çalışma, haberler aracılığıyla eril düzenin kadına atfettiği kimlik ve beden normuna göre kadını nasıl denetlediğini ve eril normla bağdaşmayan durumlarda ise haber metinlerinde kadını nasıl ötekileştirdiğini konu alacaktır. Çalışma bu yönüyle meme kanseri hakkında çıkan haberler aracılığıyla tıbbi söylemin de eril bir inşanın sonucu olduğuna işaret edecek ve “sağlık” kavramı üzerinden kadın bedeni üzerine kurulan tahakkümü ele alacaktır. Bu yönüyle çalışma, tıbbi söylemin de diğer söylemler gibi ideolojik kodlarla donatıldığını açığa çıkaracak ve yeni bir sorunsala işaret etmesi açısından önem arz edecektir. Bilindiği üzere ataerkil sistem kadının toplumdaki yerini eş ve anne olarak değerli saymakta ve bu vasıflarına uygun olarak bir beden ve kimlik tasarımının tayinini yapmaktadır. Bu tasarımın bir sonucu olarak kadın, erkeğe eşlik vazifesini, çocuklarına annelik vazifesini yürüttüğü sürece toplumda bir değer taşımaktadır. Kadın kendisine atfedilen bu normlarla tahayyül edilmekte ve denetlenmektedir. Bu bağlam kapsamında yürütülen bu çalışma Foucault’un görüşlerinden ilham alarak haberi eril düzenin bir izdüşümü olarak ele alacaktır. Böylece haberin ataerkil düzenin devamlılığı için bir “norm bekçiliğini” görev edindiği, çalışmanın temel dayanağını oluşturacak olup, bu temel kanı seçilen haberlerin “kadın odaklı habercilik” kapsamında incelenmesiyle desteklenecektir. ABSTRACT In this study, identity formation about the position of woman in society mentioned in news, will be investigated. Within this problematic proposition, the representation of woman with inspection and questioning of the woman against identity and body norms together with commodification of the woman when these norms are not met, will be covered. The study will issue that the medical discourse is a result of masculine construction with the news published about breast cancer and the dominance built up on woman body using the “health” concept. This study has a vital importance since it addresses a new problematic concept. The social position of woman as wife and mother, as well known, is accepted as precious by the paternalistic system and it also determines the body and identity construction according to these roles. The woman carries a value, if she fulfills the partner position against her spouse or mother position against her children, because of this construction. The woman is inspected and envisioned by the norms attributed on her. This study which was conducted according to this context approaches on news as a projection of the masculine system, inspiring from Foucault’s opinions. Thus, the major baseline of this thesis relies on the news carrying out a “norm keeper” duty and this basic opinion will be supported by investigation of the selected news within the scope of “woman based journalism”.