FEN, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK (STEM) UYGULAMALARININ 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Öğrenci: ÖZGE KÖNGÜL

Danışman: Mehtap Yıldırım

Bu araştırmada, STEM uygulamalarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine ve bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada karma desenlerden yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen dört STEM ders planı dört hafta on altı saat boyunca uygulanmış, uygulamanın öğrencilerin problem çözme becerilerine ve bilimsel süreç becerilerine etkilerini incelemek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1.     STEM uygulamaları ile desteklenmiş fen öğretiminin ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi var mıdır?

2.     STEM uygulamaları ile desteklenmiş fen öğretiminin ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri ile ilgili kendilerini algılama düzeylerine etkisi nasıldır?

3.     Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin STEM uygulamaları ile desteklenmiş fen öğretim sürecinde yaptıkları çalışmayla ilgili öz değerlendirmeleri nasıldır?

4.     Ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin STEM uygulamaları ile desteklenmiş fen öğretim sürecindeki performansları nasıldır?

Araştırmanın örneklemi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul  Küçükçekmece ilçesinde bir devlet okulunda okuyan 35 öğrenci oluşturmaktadır.

Veri toplama aracı olarak araştırmanın nicel kısmında Bilimsel Süreç Becerileri Testi ve Problem Çözme Envanteri kullanılırken araştırmanın nitel kısmında Değerlendirme Rubriği ve Öğrenci Etkinlik Kağıtları kullanılmıştır.

Araştırmadan elde edilen verilerle ilgili yapılan analizlerde, deney grubunun seviyelerinin tespit edilmesi amacıyla Bilimsel Süreç Becerileri Testi ve Problem Çözme Envanteri ön test olarak uygulanmıştır. Deney grubu öğrencileri takımlara ayrılırken karne notları dikkate alınmıştır. Uygulama sonunda araştırmanın nicel kısmı için Bilimsel Süreç Becerileri Testi, Problem Çözme Envanteri son test olarak uygulanmıştır. Araştırmanın nitel kısmı için uygulama sonunda Değerlendirme Rubriği ve Öğrenci Etkinlik Kağıtları uygulanmıştır. Araştırmanın toplanan nicel verileri bir istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın nitel kısmında ise veriler grafik haline getirilip yorumlanmıştır.

Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır: STEM uygulamaları ile desteklenmiş fen öğretimi yapılan deney grubundaki öğrencilerin problem çözme becerileri ile ilgili kendilerini algılama düzeyleri ve bilimsel süreç becerileri olumlu yönde etkilemektedir. STEM uygulamaları ile desteklenmiş fen öğretim sürecinde öğrencilerin öz değerlendirmelerinin pozitif yönde geliştiği görülmüştür. Gözlemlerde süreç içerisinde öğrencilerin etkinlik kağıdında elde edinilmek istenen bilimsel süreç becerileri, problem çözme becerileri açısından olumlu geliştikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, Problem Çözme Becerileri, Bilimsel Süreç Becerileri