Medya çalışanı kadınlarda güç mesafesi ve toplumsal cinsiyet rolleri algısı açısından cam tavan engelleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Özlem Şen

Danışman: SELMA ULUS

Özet:

ÖZET Tüm sektörlerde olduğu gibi medya sektöründe de kadınların istihdam edilmesi ve kariyer basamaklarını tırmanmasının önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Toplumun cinsiyetlere yönelik belirlediği roller çerçevesinde şekillendiği düşünülen bu görünmez engeller cam tavan algısıdır. Araştırmada medya çalışanı kadınlarda cam tavan engelleri algısının oluşmasında toplumsal cinsiyet rolleri algısı ve algılanan güç mesafesinin etkisinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusundaİstanbul’da bir medya şirketinde çalışan 18-60 yaş aralığındaki 344 kadına anket uygulanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında sosyo-demografik bilgi formu, Cam Tavan Algısı Ölçeği, Güç Mesafesi Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 23.00 programı aracılığı ile betimleyici istatistikler, korelasyon analizi, regresyon analizi, t-test ve ANOVA yöntemleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında ve %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre güç mesafesi algısı medya çalışanı kadınlarda cam tavan engellerine yönelik algıyı artırmaktadır. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet rolleri faktörlerinden gelenekçi cinsiyet rolü cam tavan engellerine yönelik algıyı artırırken, eşitlikçi cinsiyet rolüne yönelik algı azaltmaktadır. Medya çalışanı kadınların demografik özellikleri açısından yapılan değerlendirmede ise genel olarak cam tavan algısının kariyerinin henüz başında olarak değerlendirilebilecek 27-32 yaş aralığındaki, çocuk sahibi olan, sektörde düşük deneyime sahip kadınlarda daha yüksek olduğu görülmüştür. Kadınların güç mesafesi algısının düşük eğitim seviyesindeki ve personel pozisyonundaki gruplarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet rolleri açısından yapılan değerlendirmede ise genel olarak yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim düzeyi, sektördeki ve işletmedeki deneyim yılları ve iş ünvanı grupları arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür. -------------------- ABSTRACT In the media sector, as in all sectors, there are various obstacles to women's employment and climbing the career ladder. These invisible obstacles, which are thought to be shaped by the roles of society towards gender, are the perception of glass ceiling. The aim of the study was to determine the effect of gender roles perception and perceived power distance on the formation of the perception of glass roof barriers. For this purpose, a questionnaire was applied to 344 women aged 18-60 years working in a media company in Istanbul. Socio-demographic information form, Glass Ceiling Perception Scale, Power Distance Scale and Gender Roles Scale were used to collect the research data. The data were analyzed by using SPSS 23.00 program, descriptive statistics, correlation analysis, regression analysis, t-test and ANOVA methods. The findings were evaluated at 95% confidence interval and 5% significance level. According to the findings obtained from the research, the perception of power distance increases the perception of glass ceiling barriers in the media women. However, the role of traditional gender in gender roles factors increases the perception of glass ceiling barriers and decreases perception of the egalitarian gender role. In the evaluation of the demographic characteristics of the media women, it was observed that the perception of glass ceiling in general was higher in the 27-32 age group, who had children, who had children, who could be considered at the beginning of her career, and had a lower experience in the sector. Women's perception of power distance was found to be higher in groups with lower educational level and personnel position. In terms of gender roles, there were significant differences in age, marital status, number of children, level of education, years of experience in the sector and job title groups.