Toplam kalite kontrolünde problem çözme tekniklerinin önemi ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MUZAFFER DİNÇ

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Problem çözmede en önemli hususlardan biri problemi çözmede kullandığımız tekniktir. Burada problemlerin niteliğine ve boyutlarına göre farklı teknikler kullanılabileceği unutulmamalıdır. Bu tekniklerin sadece problem önümüze geldiğinde değil, bir işletmenin üretimden başlayarak planlama, tasarım ve pazarlama gibi bütün bölümlerinde süreçlerin iyileştirilmesinde kullanılabileceği unutulmamalıdır. Problemlerin çözülmesi ya da süreçlerin iyileştirilmesi, bir işletmede tüketici ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için yapıldığı düşünüldüğünde sırayla bazı kavramların açıklanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunların başında kalitenin tanımı, toplam kalite kontrolün anlamı ve aşamaları, kaliteyi oluşturan unsurlar, kalite kontrolü etkileyen faktörler, kalite kontrol faaliyetleri ve toplam kalite kontrolde koordinasyonun gerekliliği gibi kavramlar gelmektedir. Problem çözme teknikleri bu kavramlar anlaşıldığında daha bilinçli ve etkili kullanılabilir. İşletmede problem çözme tekniklerinin etkin ve bilinçli kullanılabilmesi için yeterli ve doğru verinin uygun şekilde toplanması gerekliliği de unutulmaması gereken önemli bir husustur. Ancak bundan sonra problemin niteliğine ve boyutlarına uygun problem çözme teknikleri uygulanabilir. Bu tekniklerle, tek bir problem için tek bir teknik kullanılarak sonuç elde etmek yanlış olmamakla birlikte eksik bir davranış olacaktır. Dolayısıyla probleme uygulanan bu tekniklerin sayısı arttıkça daha net ve güvenilir veriler elde edileceği, daha doğru kararlar verilebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca işletmelerde bulunan personelin bu teknikleri sadece problem çözmenin bir parçası olarak değil, işletmeye ait bütün süreçlerde sürekli bir iyileştirme faaliyeti olarak algılayabilmesi de önemli bir husustur. One of the most important issues in problem solving is the type of method that we use. Here, it should be kept in mind that different methods could be implemented according to the quality and dimensions of the problem. We not only use these methods when we face with a problem, but also when we try to improve the processes in various units of an organization such as planning, design and marketing. While we consider problem solving or process improvement to be realized for meeting the customer requirements in a better way, we see that some nations need to be defined. These include definition of quality, the meaning and steps of Total Quality Control, the elements of quality, factors affecting quality control, activities and necessity for coordination in Total Quality Control. Problem solving methods could be implemented more effectively when these notions are understand. Another important issue here is the necessity for the available and accurate data to be collected accordingly in order to implement the problem solving methods effectively. However after that the right problem solving methods should be implemented here which exactly fit the quality and dimension of the problem. Using only one method for one problem won't be a wrong behaviour, but a lacking one. Hence ,when the amount of methods applied for a problem increases, more reliable and accurate data could be acquired. Besides, it is important for the personnel to see these methods not only as a part of problem solving, but also as continuous improvement activities in the whole organizational processes.