Türk gelir vergisinde dar mükellefiyet


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NURHAYAT BARIŞÇIL

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ

Özet:

Vergi, kamu harcamalarını karşılaması için kanunlara dayandırılarak herkesten geliri ölçüsünde toplanan paralardır. Vatandaşın vergi ile yükümlü olması süreci vergiyi doğuran olay ile başlamakta ve devam eden süreçte mükellefin verginin hesaplanmasından devlet tarafından tahsiline kadar sorumlulukları devam etmektedir. Kanun koyucu, verginin gelirinin kaynağı olan mükellefin durumunu adil olma ilkesi dairesinde belirlemiş ve bu yönde uygulamalar geliştirmiştir. Bu noktada da tam ve dar mükellefiyet ayrımına gitmiştir. Yerleşim yeri esası itibariyle mükellefin statüsü belirlenirken yerleşimi bir başka ülkede olup Türkiye’de gelir elde eden kimseler için tüm gelirlerinden değil yalnızca Türkiye’de elde ettiği gelirlerden vergi alacak şekilde kanun düzeni getirilmiştir. Dar mükellefler, hangi ülke vatandaşı olursa olsun Türkiye’de bir yıl içerisinde altı aydan fazla olmamak kaydı ile kalabilen, yalnızca kanun ile belirlenmiş olan ve Türkiye’de elde edilen gelirlerinden belirlenen oranlarda vergi ödemekle yükümlüdürler. Dar mükellef, kişi veya kurum olabileceği gibi yaptığı faaliyetin biçimine göre de kanunda farklı uygulamalara tabi tutulmaktadırlar. Dar mükellef kişilerde vergilendirme beyanname ve stopaj yoluyla yapılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Mükellef, Mükellefin Hakları, Mükellefin Ödevleri, Dar Mükellef ABSTRACT Tax, is the collected money by everyone according to the one’s income for defraying the public expenses. To be bound by the obligation to begin the process of citizen's tax statement and the ongoing process of calculating the tax liability until the taxpayer charged by the government are ongoing. The legislator, the situation of taxpayers who have identified the source of the income tax fairness and the principle of apartments has developed applications in this direction. At this point, the distinction went to full or limited liability. As a basis for settlement taxpayer status when determining the placement in another country is not all income for anyone in Turkey who receive only income tax on income derived from the laws of Turkey scheme was introduced. Resident taxpayers, can stay which nationals of the matter that it is not more than six months and within one year in Turkey, they are only determined by the law and liable to pay tax at rates determined from the income obtained in Turkey. Nonresident, as well as by the commercial activities of that person or entity may be subject to different forms of application are in the law. It is made by the non-resident persons and withholding tax returns. Keywords: Taxpayers, taxpayers rights, taxpayer assignments, resident taxpayer