Yönetim organizasyon disiplininde yapılan bilimsel çalışmalarda kullanılan istatistik analiz yöntemleri üzerine bir inceleme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ESRA NUR MORGÜL

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

YÖNETİM ORGANİZASYON DİSİPLİNİNDE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Son yıllarda hızla gelişen rekabetçi ortam altında değişen piyasa koşullarında işletmeler, kendilerine avantaj sağlayacak ve güçlenmelerine yardımcı olacak yeni yönetim tekniklerini uygulamaya başlamışlardır. Bu nedenle işletmelerin örgüt yapısı, yönetim anlayışı, insan kaynakları yaklaşımı ve organizasyon şekli gibi konular önem kazanmıştır. Bu alanlarda yapılan araştırmalar, işletmelerin yönetim ve organizasyon sorunlarının doğru tespiti ve çözüme yönelik uygun modellerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan bilimsel çalışmalarda elde edilen verilerin analizi ve yorumlanabilmesi için istatistik analiz yöntemleri en etkili araçlardan biridir. Bu çalışmada, yönetim organizasyon disiplininde yapılmış bilimsel araştırmalarda kullanılan istatistik analiz yöntemlerinin dağılımları hakkında bilgi vermek ve buradan hareketle bu alanda verilen istatistik eğitimine ışık tutmak amaçlanmıştır.  ABSTRACT A STUDY ON STATISTICAL ANALYSIS METHODS USED IN SCIENTIFIC STUDIES ABOUT ORGANIZATIONAL MANAGEMENT DISCIPLINE The assessment of new management strategies designed to handle the continued growth in competitive environment of the industry have been excessively utilized by several companies in the last few decades. Therefore the importance of concepts such as organization frame, management perspectives and human resources has been increased. Existing literature focus on determination of companies’ management and organizational problems and development of models that address the possible solution of these problems. Statistical methods are one of the most effective ways for precise analysis and interpretation of the data obtained for these studies. The aim of this study is to review and identify the distribution of the existing statistical methodologies that are used in the management and organization literature and provide guidance to the statistical education in this field.