Borsa performansı ve seçilmiş makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik karşılaştırmalı analiz


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Tolga Aydın

Danışman: ACLAN OMAĞ

Özet:

Hisse senedi fiyatlarını etkileyen makroekonomik göstergelerin belirlenmesi çeşitli yönlerden önem taşımaktadır. Özellikle makroekonomik göstergelerin belirlenmesi yatırımcıların karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada seçilen makroekonomik göstergeler ile hisse senedi getirilerinin en önemli göstergesi olan BİST 100 arasındaki ilişki incelendi. 2010:01-2018:12 dönemini kapsayan araştırmada, makroekonomik gösterge olarak enflasyon oranı, döviz kuru, büyüme oranı ve faiz oranları seçildi. Çalışmanın ilk bölümünde seçilen makroekonomik göstergeler hakkında, ikinci bölümünde Borsa İstanbul hakkında bilgi verildi. Üçüncü bölümde ise literatürde yer alan çalışmalara yer verildi. Son bölümde ise değişkenlerin nedensellik ilişkisi belirli istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir. -------------------- Determination of macroeconomic indicators affecting the stock price is important from various aspects. Specifically, determination of macroeconomic indicators contributes to investors' decision-making processes. In this study,the relation between selected macroeconomic indicators and the most important indicator of stock prices BİST 100 index was examined.In the survey covering the period 2010: 01-2018: 12, inflation rate, exchange rate, growth rate and interest rates were selected as macroeconomic indicators. In the first part of the study, selected macroeconomic indicators were explained. In the second part, information about Borsa İstanbul was given. In the third part, the studies in the literature were given. In the last part, the causality relationship of the variables was examined with certain statistical methods.