Fulukonazole dirençli ve doza bağımlı duyarlı kandida izolatlarında olası dışa atım pompalarının fenotipik yöntemlerle araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Meltem Kaya

Danışman: NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU

Özet:

Flukonazole Dirençli ve Doza Bağımlı Duyarlı Kandida İzolatlarında Olası Dışa Atım Pompalarının Fenotipik Yöntemlerle Araştırılması Meltem KAYA, Nilgün ÇERİKÇİOĞLU, Tıbbi Mikrobiyolo ji Anabilim Dalı Amaç Flukonazole (FCZ) dirençli ve doza bağımlı duyarlı kandida izolatlarında, pompa inhibitörleri kullanılarak olası atım pompalarının varlığını iki fenotipik yöntemle araştırmaktır. Gereç ve Yöntem Sekiz referans köken ve FCZ’ye dirençli ve doza bağımlı duyarlı olan Candida albicans, C.glabrata ve C.krusei türlerinden 11 klinik izolat kullanılmıştır. Pompa inhibitörleri olarak; ibuprofen, clorgyline ve tetrandrine seçilmiştir. Bunların sabit subinhibitör konsantrasyonlarının varlığında, kökenlerin FCZ MİK değerleri mikrodilüsyon metoduyla çalışılmış ve orijinal FCZ MİK değerlerinde duyarlılık düzeyinde değişim olup olmadığı araştırılmıştır. Disk difüzyon metodunda, her köken, FCZ için kendine ait supra-MİK konsantrasyonunu içeren agara ekilmiş ve inhibitörleri içeren diskler besiyerine yerleştirilmiştir. İnkübasyon sonrası disk çevresinde inhibisyon zonu oluşumları değerlendirilmiştir. Bulgular İbuprofen ve clorgyline mikrodilüsyon yönteminde FCZ dirençli iki klinik C.albicans izolatında MİK değerinde duyarlılık düzeyinde düşüş oluşturmuştur, tetrandrine ise 1 C.albicans kökeninde bu değişime yol açmıştır. FCZ dirençli 4 C.glabrata kökeninin üçü clorgyline varlığında duyarlı hale dönüşmüştür. İbuprofen ve tetrandrine ise hiçbir klinik C.glabrata kökeninde anlamlı MİK düşüşüne yol açmamıştır. C.krusei izolatlarımızda üç pompa inhibitörünün hiçbiri FCZ MİK değerinde değişiklik oluşturmamıştır. Sadece clorgyline iki yöntem arasında uyumlu sonuç vermiştir. Sonuç En uygun inhibitörün clorgyline ve en uygun yöntemin mikrodilüsyon olduğu sonucuna varılmıştır. Rutin laboratuvarlarda uygulanmak üzere öneride bulunabilmek için sonuçlarımızın moleküler yöntemlerle doğrulanması gerekmektedir. Anahtar Sözcükler: Candida, direnç, atım pompa inhibitörler SUMMARY Investigation of Putative Efflux Pumps in Fluconazole Resistant and Dose Dependent Susceptible Candida Isolates by Phenotypic Methods. Meltem KAYA, Nilgün ÇERİKÇİOĞLU Department of Medical Microbiology Aim Investigation of efflux pumps in candida isolates with high MIC to fluconazole by two phenotypic methods. Material and Methods Eight reference and 11 FCZ resistant and dose dependent susceptible Candida albicans, C.glabrata and C.krusei clinical strains were used. Ibuprofen, clorgyline and tetrandrine were chosen as pump inhibitors. In the presence of them, MIC values of the strains were studied by microdilution method and any change in original FCZ MIC values at susceptibility level was investigated. In disk diffusion method, each strain was inoculated onto agar, including FCZ supra- MIC values for themselves and inhibitor impregnated disks were put on the media. After incubation, formation of inhibition zone around the disk was evaluated. Results In microdilution method ibuprofen and clorgyline caused decline in MIC values of two FCZ resistant clinical C.albicans isolates at susceptibility level, tetrandrine induced this change in 1 C.albicans strain. Three of 4 FCZ resistant C.glabrata strains changed into susceptable form in the presence of clorgyline but not in the presence of other inhibitors. None of the three pump inhibitors caused any change in FCZ MIC values in C.krusei isolates. Only clorgyline exhibited concordance between the two methods. Conclusion The most suitable inhibitor and method were found to be clorglyline and microdilution, respectively. To offer for routine practise, results should be confirmed by molecular methods. Key Words: Candida, resistance, efflux pump inhibitors