İlköğretim fen-teknoloji dersi “insanlarda üreme büyüme gelişme” kavramları üzerine öğretmen-öğrenci bilgilerinin “didaktiksel dönüşüm teorisi” yaklaşımıyla değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Yusuf Savaş

Eş Danışman: FATMA ŞAHİN, Fatma Şahin

Özet:

İLKÖĞRETİM FEN-TEKNOLOJİ DERSİ “İNSANLARDA ÜREME BÜYÜME GELİŞME” KAVRAMLARI ÜZERİNE ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ BİLGİLERİNİN “DİDAKTİKSEL DÖNÜŞÜM TEORİSİ” YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ Bu araştırma, ilköğretim 6.sınıf Fen ve Teknoloji dersi “İnsanlarda Üreme Büyüme Gelişme” konusunda yer alan kavramların öğretmenler ve öğrenciler tarafından nasıl yansıtıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda didaktiksel dönüşüm teorisinin iki farklı aşaması olan iç ve dış didaktiksel dönüşüm ele alınmıştır. Dış didaktiksel dönüşümde “bilimsel bilgilerden öğrenilecek bilgilere geçiş; iç didaktiksel dönüşümde öğrenilecek bilgilerden öğrenilmiş bilgilere geçiş” incelenmiştir. Bu çalışmada 3 farklı analiz yer almaktadır. Birinci analizde; doküman analizi yapılarak güncel ders programının haritası çıkarılmış ve “İnsanlarda Üreme Büyüme Gelişme” konusu ile ilgili özellikler tespit edilmiştir. Ayrıca geçmişten günümüze konuyla ilgili OKS/SBS soruları incelenmiştir. İkinci analiz için, 2 okuldan farklı özelliklerde olan 3 Fen ve Teknoloji öğretmeni belirlenip “Canlılarda Üreme Büyüme Gelişme” ünitesinde bulunan “Canlılık Hücreyle Başlar”,”İnsanlarda Üreme Büyüme Gelişme”,”Hayvanlarda Üreme Büyüme Gelişme” konuları sınıfta işlenirken araştırmacı tarafından gözlem yapılmıştır. Gözlem sırasında notlar tutulmuş ve sınıf ortamı video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Öğretmenlerin öğretilmiş bilgilerinin belirlenmesi amacıyla; video kayıtları, araştırmacı tarafından tutulan notlar ve derslerden sonra yapılan görüşmeler her bir öğretmen için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Üçüncü analizde; çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin araştırmacı tarafından takip edildikleri sınıflardaki öğrencilere “İnsanlarda Üreme Büyüme Gelişme” konusu ile ilgili kavram öğrenme düzeylerini belirlemek amacıyla öğretim öncesi ve sonrasında açık uçlu sorulardan oluşan ön test ve son test uygulanmıştır. 20 sorudan oluşan kavram testinden elde edilen veriler, Abraham ve arkadaşları (1992) tarafından yapılan; Bayram ve Arkadaşları (1997) tarafından geliştirilen “Temel Fen Kavramlarının Anlaşılma Düzeylerinin Saptanması” adlı araştırma tekniğine göre puanlanarak SPSS 17.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.Yapılan tüm analizler sonucunda: ders programının, öğretmenlerin farklı öğretim teknikleri kullanılarak öğrenci merkezli etkinlikleri ön plana çıkardığı ve programdaki sınırlamalardan dolayı programda geçen kavram sayısının ders kitabından daha fazla olduğu belirlenmiştir. 1998’den 2009 yılına kadar yapılan sınavlardaki “Canlılık Hücreyle Başlar” ; “İnsanlarda Üreme Büyüme Gelişme”; “Hayvanlarda Üreme Büyüme Gelişme” konuları ile ilgili sorular incelendiğinde ders programında ve ders kitabında geçmeyen herhangi bir kavrama rastlanmamıştır. Her üç öğretmen de ders kitabı ve ders programında geçen kavramlardan daha fazla sayıda kavrama başvurmuşlardır. Öğretmenlerin kullandığı kavram sayıları ders programı ve ders kitabından daha fazla olmasına rağmen ders kitabında geçen bazı kavramların öğretmenler tarafından ders içeriğinde verilmediği görülmüştür. Öğretmen analizleri sonucu öğretmenlerin bazı kavram yanılgıları yaptığı ve bu durumun da öğrenci kavram testlerine yansıdığı görülmüştür. İlişkili T testi sonuçlarına göre; 3 öğretmenin sınıfındaki öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersi “İnsanlarda Üreme Büyüme Gelişme” konusundaki kavram öğrenme başarısında artış görülmüştür. “Temel Fen Kavramlarının Anlaşılma Düzeylerinin Saptanması” adlı araştırma tekniğine göre yapılan değerlendirme sonuçlarına göre ise; öğretmenlerin sınıf içerisinde uyguladıkları yöntem-teknikler, kullandıkları araç-gereçler ile kavram yanılgısına sebep olan ifadeleri kavram testi istatistiklerine yansımıştır. Öğretmenler tarafından verilen farklı öğrenilmiş bilgiler, öğrencilerin zihninde farklı seviyede özümsenmiş bilgiye dönüşmüştür. Anahtar Sözcükler: Didaktiksel Dönüşüm Teorisi, Canlılarda Üreme Büyüme Gelişme, İnsanlarda Üreme Büyüme Gelişme, Ders Programları ABSTRACT ELEMENTARY SCIENCE-TECHNOLOGY ON REPRODUCTIVE GROWTH OF DEVELOPMENT IN HUMANS "CONCEPTS" COURSE IN THE TEACHER-STUDENT EVALUATION OF "DİDAKTİKSEL THEORY" APPROACH TO INFORMATION CONVERSION This research, primary 6. class teaches Science and technology in the topic "In Reproductive Growth Improvement" reflected how teachers and students that aims to put the concepts. In this respect, two different phase of Interior and exterior of the theory of didactic transformation. The transition to the information to be learned from the information in the external didactic "scientific notation; When the transition to the information learned from the information to be learned inside the didaktic. " This study is located in 3 different analysis. The first analysis; document analysis retrieval of up-to-date curriculum map and features related to the subject of "Human Reproductive growth and Development". It also examined questions relating to the OKS/SBS from past to present. 2 for the second analysis, science and technology teacher from the school and sent to different features of the 3 "and the Reproductive Growth Begins the" Development "Unit Cell", "Vitality", "Reproductive Growth Development in humans in animals by observation during the processing of Reproductive Growth Development" topics in the classroom, researcher. Observation notes and classroom environment with a video camera recording. For the purposes of determining the teachers information; video recordings, after negotiations held by the researcher and courses each teacher notes for individual analysis. Third Working Group, and are followed up by the teachers that make up the researcher in; classes students "In Reproductive Growth Development" concept of learning on the subject of open-ended questions to determine the levels of teaching and testing before and after the last test, consisting of the front. 20 questions of concept test data gathered by the Abraham and friends (1992); Bayram and his friends (1997) "Basic Science Concepts Anlaşılma levels in Determining" developed by research technique according to the was evaluated using SPSS 17.0 package program. As a result of all of the analysis: using student-centered teaching techniques in the course of the program, the teachers of the different activities to the fore in the course of the last number of the program, due to limitations in the program, and more from the concept. From 1998 up to the year 2009 "Starts"; "is achieved based on clearing the Cell VitalityHumans Have Reproductive Growth Development "; Questions about the topics "Of Reproductive Growth Development" examined in the course of the program and any insight which is not in the book the course. In each of the three teacher textbook and course last concept more grip another paradoxical interpretation of it. Teachers in the course of the program and lesson book for more uses concept, although the numbers in the course of the book is not in the context of some of the concepts introduced by teachers course. The result of the analysis of the teacher and student teachers some concept tests attested by their mistakes. According to the results of the T test is associated; 3 teacher's class students in science and technology lesson "In Reproductive Growth Development" concept has been an increase in the success of learning. "Determining the levels of Basic Science Concepts Anlaşılma" research technique is based on the results of the assessment made by; teachers have the techniques they use in the class method-the expressions tools concept test statistics, outreach with the concept of mistake. The information given by teachers, students in different levels are different from the learned knowledge of. Keywords: Theory of Didactic Transposition, Living Organisms In The Course Of The Development Growth ,Reproductive Development In Humans Reproductive Growth, Curricula