Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türkiye’de sosyal belediyecilik anlayışı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İlker Şahinoğlu

Danışman: NAİL YILMAZ

Özet:

GENEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : İlker ŞAHİNOĞLU Anabilim Dalı : Kamu Yönetimi Programı : Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tez Danışmanı : Doç. Dr. Nail YILMAZ Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans- 29 Ocak 2014 Anahtar Kelimeler : Sosyal Belediye, Belediye, Yerel Yönetim, Sosyal Politika AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI Sanayi Devrimi sonrası gelişen ve önem kazanan sosyal politika, ekonomik anlayışa bağlı olarak büyük değişimler yaşamıştır. Bu değişimlerin etkisiyle yerel yönetim birimleri temel sosyal politika aktörleri olarak öne çıkmışlardır. Günümüzde bu rol sürmekle birlikte yerel yönetim birimlerinin sosyal politika sistemi içerisindeki ağırlığı ülkeden ülkeye değişiklikler göstermektedir. Türkiye’de temel yerel yönetim birimleri olarak belediyeler çeşitli hizmetler sunmaktadır. Türkiye’de belediyelerin sosyal politika uygulamaları ise “sosyal belediyecilik anlayışı” olarak adlandırılmakta, her geçen gün yaygınlaştıkları görülmektedir. Bu çerçevede ilgili uygulamaların incelenmesi, bu kavramın gelişiminin ve sorunlarının ortaya konulması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak bu çalışmada öncelikle sosyal belediyeciliğin teorik temellerini ortaya koymak üzere sosyal politika ve yerel yönetimler ortaya konulmuştur. İkinci bölümde Avrupa Birliği’nde sosyal politika ve yerel yönetimler ile İngiltere, İsveç ve İspanya örneklerinde yerel sosyal politikalara değinilmiş, son bölümde ise Türkiye’de sosyal belediyecilik anlayışının gelişimi anlatılmıştır. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : İlker ŞAHİNOĞLU Field : Public Administration Programme : Local Governments and Decentralization Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Nail YILMAZ Degree Awarded and Date : Master- 29 January 2014 Keywords : Social Municipality, Municipality, Local Government, Social Policy ABSTRACT SOCİAL MUNİCİPALİTY APPROACH IN TURKEY AT THE PERIOD OF INTEGRATION TO EUROPEAN UNION Social policy that developed and gained importance after Industrial Revolution, has had significant changes due to economic approach. With contribution of these changes local governments have emerged as one of basic social policy actors. Nowadays this role of local governments in the social policy systems varies according to approaches of the states. As basic units of local governments in Turkey, municipalities offers many services. Social policies of these municipalities are called as “social municipality approach” and these approach spread day by day. In this context, it is essential to examine services of municipalites in addition to development of concept and problems. For this purpose, in this study firstly local government and social policy concepts has been presented to see social municipality in theory. After social policy and local governments in the European Union has been analysed in addition to local social policies in samples of England, Sweden and Spain, in the final chapter development of social municipality approach in Turkey has been examined.