Mobil konut bağlamında, zamanın değişen ihtiyaçlarına karşı mekansal arayışlar: Tiny house örneği


Öğrenci: GÖZDE ŞENGÜL

Danışman: Hakkı Tonguç Tokol

Özet:

Çalışma temel olarak beş bölümden oluşmakta ve birinci bölümde giriş yer almaktadır. İkinci bölümde mekan kavramı, mobilite tanımı ve mobil mekanların geçmişten bugüne kadarki gelişim süreci ele alınmıştır. Göçebe kültürünün özellikleri, ilk mobil mekan örnekleri ve mobil mekanların günümüzdeki kullanım amaçları ele alınarak çeşitli mobil mekan örnekleri incelenmiştir. Mobil mekanların konut olarak kullanımı üzerinde özellikle durulmuştur. Yaşam alanı öneren mobil mekan türleri; yüzen mobil mekanlar ve karada kullanılan mobil mekanlar olarak sınıflandırılmıştır. Yüzen mobil mekanlar; yüzen evler ve tekne-yatlar başlıkları altında incelenmiştir. Karada kullanılan mobil mekanlar ise; karavanlar ve THOW adıyla bilinen tekerlekli Tiny House’lar olarak iki başlık altında incelenmiştir. Üçüncü bölümün ilk kısmında Tiny House Hareketi’nin ortaya çıkışı ve zamanın değişen ihtiyaçları ile örtüşerek yaygınlaşma süreci ele alınmıştır. Bu harekete katılım nedenleri, ekonomik, sosyo-kültürel, psikolojik, minimalizm akımına olan ilgi, yeni iş modellerinin ortaya çıkışı, doğaya karşı bilinçlenme ve arazi yönetimleri başlıkları altında incelenmiştir. Üçüncü bölümün ikinci kısmında ise THOW (Tiny House on Wheels) tasarım ve yapım sürecini etkileyen faktörler ele alınmıştır. Mekan örgütlenmesi ve temel yaşam alanlarının planlanma süreçleri incelendikten sonra ergonomi, estetik, işlevsellik, tasarım, estetik kavramları tanımlanmış ve çeşitli örneklerle THOW üzerindeki etkilerinden bahsedilmiştir. Donanım, tesisat, malzeme, konstrüksiyon, kullanıcı güvenliği, kısıtlama ve kurallar incelenerek THOW yapım aşamalarından bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde dünyanın çeşitli yerlerinde yapılmış olan çağdaş THOW örneklerine detaylı olarak yer verilmiştir. Sonuç bölümü olan beşinci bölümde, önceki bölümlerde incelenen konular özetlenmiş ve birbirleri olan bağlantıları kurulmuştur. Sadeleşmek, özgürleşmek, kapitalizmin dayattığı tüketim ve israf kültüründen kurtulmak, popüler kültürün riyakar yüzünü görebilmek, sürdürülebilir enerji kullanarak doğayı korumak, karbon ayak izini azaltmak gibi önemli konularda bilinçlenmenin önemleri ortaya konmuştur. Henüz genç sayılabilecek olan THOW sektörünün gelecekte nasıl yorumlanacağı sorgulanmıştır. -------------------- The study mainly consists of five chapters and the first part contains an introduction. In the second part, the concept of space, the definition of mobility and the development process of mobile spaces from the past to the present are discussed. The characteristics of nomadic culture, the first mobile space examples and the current use of mobile spaces have been examined and various mobile space examples have been examined. The use of mobile spaces as housing has been particularly emphasized. Types of mobile spaces that offer living space; floating mobile spaces and mobile spaces used on land. Floating mobile spaces; floating houses and boat-yachts. Mobile spaces used on land; caravans and wheeled Tiny Houses known as THOW. In the first part of the third chapter, the emergence of the Tiny House Movement and the process of dissemination that coincide with the changing needs of time are discussed. The reasons for participation in this movement are examined under the headings of economic, socio-cultural, psychological, interest in the movement of mimism, the emergence of new business models, awareness towards nature and land management. In the second part of the third part, the factors affecting the design and construction process of THOW (Tiny House on Wheels) are discussed. After examining spatial organization and planning of basic living spaces, ergonomics, aesthetics, functionality, design, aesthetics concepts are defined and their effects on THOW are mentioned with various examples. Hardware, installation, material, construction, user safety, restrictions and rules were examined and THOW construction stages were mentioned. In the fourth chapter, the examples of contemporary THOWs made in various parts of the world are given in detail. In the fifth section, the conclusion section, the topics examined in the previous sections are summarized and their interrelations are established. The importance of awareness in important issues such as simplification, emancipation, getting rid of the consumption and wastage culture imposed by capitalism, seeing the hypocritical face of popular culture, protecting nature using sustainable energy, and reducing the carbon footprint have been revealed. The future of the THOW sector, which can be considered as young, was questioned.