Taşkın yapı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HARUN MURATOĞULLARI

Danışman: OSMAN GÖKHAN ANTALYA

Özet:

Taşkın yapı genel olarak; taşınmaz yapının arsa mülkiyeti sınırları aşılarak bitişik bir veya birden fazla taşınmazın zemin, toprak altı veya hava sahasına haklı veya haksız olarak taşırılmasıdır. Büyük ve değerli bir inşaatın sadece küçük bir kısmının taşkın olması dolayısıyla yapının tümden zarar görecek şekilde taşkınlığının söktürülmesi, yapı sahibinin de toplumun da çıkarlarına uymaz. Türk Medeni Kanunu md. 725’de özel bir düzenleme ile taşkın yapıların hangi şartların varlığı ile korunabileceği belirlenmiş, taşkınlığın irtifak hakkına dayanıp dayanmamasına göre iki fıkra öngörülmüştür. İrtifak hakkına dayanan taşkın yapılar asıl yapının bütünleyici parçası sayılırlar. Buna karşın irtifak hakkına dayanmayan taşkın yapılar için şu koşulların gerçekleşmesi halinde tecavüz edilen komşu taşınmaz üzerinde uygun bir bedel karşılığında taşkın yapı lehine irtifak hakkı tesis edilebilir veya o yerin mülkiyet hakkı, yapı sahibine devredilebilir: Taşkın yapı sahibinin iyi niyetli olması, taşınmazı ihlal edilen hak sahiplerinin öğrenmeden itibaren on beş gün içinde itiraz etmemesi ve durum ve koşulların irtifak hakkı tesisini veya mülkiyet hakkının devrini haklı kılması. Her ne kadar iyi niyetlilik ve itiraz koşullarının değerlendirilmesinde taraflar belirleyici olsa da, durum ve koşulların haklı göstermesinden ne anlaşılacağı meselesi hakimin takdir hakkına bağlıdır. Bu tezin amacı, sözkonusu koşulların günümüz gelişmeleri ışığında nasıl yorumlandığı ve yorumlanması gerektiği hususlarına açıklık getirmek ve inşaat sektöründe sıkça karşılaşılabilen taşkın yapılanmaların çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunmaktır. ABSTRACT General speaking, structural encroachment is to pass over intentionally or unintentionally towards neighbor’s airspace, underground or over ground by exceeding the real estate borders. Because of small encroachment, the destruction of encroaching structures may not be an appropriate way that results in considerable damage on the complete building for both society and the owner of structure. The conditions in which encroaching structures are protected are regulated in art. 725 of Turkish Civil Code. The article is divided into two paragraphs in light of whether the encroachment depends on easement or not. Encroaching structures depending on easement are accepted integral piece of main structure. On the other hand; the encroaching structures which do not depend on easement can be protected by the transformation of a new easement or property right to the owner of encroachment on condition that these circumstances: To be the owner of encroachment in good faith, Making no objection against encroachment in fifteen days after the learning the encroachment and lastly conditions and circumstances must be convenient to transform easement or ownership of the encroached area. Although being in good faith and making no objection in fifteen days are conditions in which parties direct, the issue of explanation of what should be understood from the convenience of conditions and circumstances with the transformation of ownership or easement is shaped by discretionary power of judges. The purpose of this dissertation is to clarify how the conditions mentioned in art. 725 are interpreted and should be interpreted and make some contribution to solutions of the problems of encroaching structures which are frequently encountered in the field of constructions of real estate.