Beden eğitimi ve spor derslerinde alternatif ölçme-değerlendirme yöntemleri kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ONUR ÖZKOPARAN

Danışman: MEHMET İNAN

Özet:

Bu araştırma ile ortaokullarda görev yapan Beden Eğitimi öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklıkları ile bu yöntemlere yönelik görüşlerinin saptanması ve öğretmenlerin demografik özelliklerine göre (cinsiyet, branş, hizmet süresi, görev yapılan okul türü, mezun olunan yükseköğretim programı, okutulan sınıf mevcudu ve hizmet içi eğitim alma durumu) farklılaşma durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırma tarama modeline göre tasarlanmış, nicel ve nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ilindeki devlet ve özel ortaokullarında görev yapan 257 Beden Eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın nitel verileri ise bu örneklem içerisinden gönüllülük esasına göre belirlenen 25 öğretmenle yapılan görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmada nicel verilerin toplanmasında: Kılıç (2013) 'a ait olan “otantik ölçme ve değerlendirme araçlarına yönelik kullanma sıklığı anketi” kullanılmış, nitel verilerin toplanmasında ise “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular şunlardır: 1. Beden Eğitimi öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklıkları incelendiğinde en çok kullanılan ölçme yöntemleri sırasıyla gösteri, performans değerlendirme, gözlem, kontrol listesi, dereceleme ölçeği ve görüşme yöntemidir. En az bilinen ve kullanılan ölçme yöntemleri ise yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç ve vee diyagramıdır. 2. Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklıkları genel olarak hizmet sürelerine, görev yapılan okul türüne göre ve sınıf mevcutlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 3. Beden Eğitimi öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklığı puanları cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermiştir. Sıra ortalamaları dikkate alındığında gözlenen bu farklılığın erkek Beden Eğitimi öğretmenleri lehine olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin genel olarak alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklıkları arasında mezun olunan yükseköğretim programına göre ve hizmet içi eğitim alma durumuna göre anlamlı bir farklılık söz konusudur. 4. Araştırmaya katılan Beden Eğitimi öğretmenlerinin, kullandıkları alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini tercih etmelerinin en büyük nedeni bu yöntemlerin kullanışlı ve uygun olmasıdır. 5. Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemine yönelik yeterince bilgi sahibi olup olmadıklarına ilişkin, soru yöneltilen 25 öğretmenin 12'si alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemine yönelik yeterince bilgi sahibi olmadıklarını, 11 öğretmen yeterince bilgi sahibi olduklarını, 2 öğretmen ise kısmen bilgi sahibi olduklarını belirtmişlerdir. 6. Beden Eğitimi öğretmenlerinden alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemine dair hizmet içi eğitim almayanların sayısı çoğunluktadır. (16). Hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin (9). hizmet içi eğitimin yeterliliği ile görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğu hizmet içi eğitimin “yetersizliği” (5) ve “yüzeysel kaldığı” (2) noktasında görüş bildirmişlerdir. 7. Beden Eğitimi öğretmenleri yaygın olarak kullandıkları alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini sırasıyla performans değerlendirme f(11), kontrol listesi, gösteri ve dereceleme ölçeği f(6), gözlem f(5), Görüşme, grup değerlendirme, akran değerlendirme ve öz değerlendirme f(4), proje f(3), rubrik f(2) ve drama f(1) olarak belirtmişlerdir. 8. Beden Eğitimi öğretmenlerinin birçoğuna göre alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında yaşanan en büyük zorluk; zaman yetersizliği yaşamalarıdır. 9. Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini puanlarken öğretmenler, en çok ölçme kriterlerine ve hedefe uygunluğa dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. 10. Beden Eğitimi öğretmenleri alternatif ölçme ve değerlendirme yönteminin uygulaması noktasında zaman sıkıntısı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bu konuyla ilgili seminerler verilmesi gerektiğini söylemişlerdir. ABSTRACT The aim of the study is to find answers for the questions that arise by determining the frequency of secondary school physical education teachers’ use of alternative assessment and evaluation methods along with their attitude towards those methods and to detect the differentiation status of teachers as to their demographic characteristics (gender, branch, length of service, type of school in which they work, higher education program they graduated from, class sizes and in service training they attend to). In accordance with the aim, qualitative and quantitative data collection techniques designed according to research and scanning model were used. The sample of the study consists of 257 physical education teachers working in public and private secondary schools in Istanbul province in 2014-2015 academic year. The qualitative data of the study was collected through interviews with 25 teachers chosen on a voluntary basis within this sample. For the collection of quantitative data: “Survey of frequency of use for authentic assessment and evaluation tools" which belongs to Kılıç (2013) was used, and for the collection of qualitative data: " Semi-structured interview form " was used. These are the results obtained from the survey : When the frequency of secondary school Physical Education teachers’ use of alternative assessment and evaluation methods are examined, the most widely used assesment methods are demonstration, performance evaluation, observation checklist, the grading scale and interviews. The least known and 1. used assesment methods are structured grid, diagnostic and branched trees and vee diagrams. 2. On the whole, frequency of use of alternative assessment and evaluation methods does not show significant differences as to the length of service, type of school and class sizes. 3. The scores of physical education teachers’ use of alternative assessment and evaluation methods depicts a significant difference in gender. Considering the average order, the differences found are in favor of male physical education teachers. There is also a significant difference between the frequency of teachers’ use of alternative assessment and evaluation methods, in-service training status and the type of higher education graduated from. 4. The most important reason why the physical education teachers who participated in the survey prefer alternative assessment and evaluation methods is the practicability and convenience of them. 5. Out of 25 teachers posed the question about whether they have enough information about the alternative assessment and evaluation methods, 12 teachers stated that they do not have enough information about the alternative assessment and evaluation methods, 11 teachers said that they have enough information, only 2 teachers indicated that they have partial information about the topic. 6. The number of physical education teachers who has not received in-service training on alternative assessment and evaluation methods are in majority (16). When the teachers’ views about the adequacy of in-service training examinded, (only 9 of them attanded a in-service training) majority of the teachers (5) agree on the "inefficacy" and "sciolism” of the training (2). 7. Physical education teachers stated alternative assessment and evaluation methods they frequently use as in the order of: performance evaluation (11), checklists, demonstration and grading scale (6), monitoring (5), interviews, group assessment, peer assessment and self-assessment (4), projects ( 3), rubrics (2) and drama (1).8. According to the majority of physical education teachers, the biggest challenge in the implementation of alternative assessment and evaluation methods is the inadequacy of course duration. 9. The teachers indicated that they pay most attention to the measurement criteria and target compliance when they grade alternative assessment and evaluation methods. 10. Physical Education teachers indicated that they experienced a shortage of time during the application point of alternative assessment and evaluation methods. They also state that it is necessary to conduct seminars on the subject.