İleri teknoloji kaplamalarının metalik malzemeler üzerine uygulanması ve fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Yalçın Yazıcıoğlu

Danışman: SERDAR SALMAN

Özet:

ÎLERÎ TEKNOLOJi KAPLAMALARININ METALİK MALZEMELER ÜZERiNE UYGULANMASI ve FONKSiYONEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Anahtar Kelime: Akımsız nikel kaplamalar, kimyasal kaplamalar, akımsız, kaplamalar, nikel-fosfor kaplamalar, kompozit kaplamalar Kaplama teknolojilerinde son yıllarda hızlı bir gelişme meydana gelmiş, bunun tek nedeni ise kaplamaların malzeme özelliklerine kazandırdığı fonksiyonel üstünlüklerdir. Kaplama işlemi uygulanmış malzemenin maliyetinin yüksek olması dezavantaj gibi gözükse de malzemenin kullanım ömrünün uzun olması bu dezavantajı ortadan kaldırmaktadır. Akımsız nikel kaplama uygulaması, birçok endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Kaplama kalınlığının malzemenin her tarafında aynı olması, çok iyi korozyon direnci, aşınmaya karşı mukavemet ve yüksek kaplama sertliği gibi üstünlükleri vardır. Karmaşık şekilli parçalarda dahi rahatlıkla uygulanmaktadır. Bu Yüksek Lisans Tez çalışması, "Akımsız ve Elektrolitik Nikel Kaplamalara Silisyum Karbür ilavesiyle Elde Edilen Kaplamalar" üzerine teorik bilgi ve deneysel çalışmalardan oluşmaktadır. Teorik Bilgi olarak; akımsız nikel kaplamaların gelişimi, banyo bileşenleri, kaplama proses işlem kademeleri, akımsız nikel kaplamaların özellikleri, kaplama banyolarında meydana gelen problemler ve bunların çözümleri, kaplama tabakasının ısıl işlemi, kaplamalara uygulanan testler ve akımsız nikel kaplamaların endüstrideki kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir. Deneysel Çalışma olarak; numuneler hazırlanarak bu numunelere 10, 20 ve 30 mikron kalınlığında yüksek fosforlu akımsız nikel ve kompozit nikel kaplamalar yapılmıştır. Kaplama yüzeyinin sertlik ölçümleri, ısıl işlem, mikro yapı incelemesi yapılmıştır. Optik mikroskop yardımıyla kaplama tabakasının yüzeysel fotoğrafları alınarak detaylı bir deneysel çalışma yapılmıştır. ABSTRACT APPLICATION OF ADVANCED TECHNOLOGICAL PLATINGS ON METALLIC SUBSTRATES AND INVESTIGATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES Key Words: Electroless nickel plating, chemical plating, electroless, plating, nickel-phosphorus plating, composite plating. Recently a rapid development has occurred in the plating technologies and the only reason for this are the functional advantages which the plating brought in to the features of the materials. Though the high costs of the materials where the plating process was applied seems to be a disadvantage, the long usage life of the material eliminates this disadvantage. The application of Electroless Nickel Plating is being employed in many industrial areas. The plating thickness, being the same all over the materials is advantageous due to the very good corrosion resistance, resistance to abrasion and high plating hardness. It is being comfortably applied even on the parts with complex shapes. In the theoretical part of the study, information about the development of the electroless nickel plating, bath components, plating process, processing stages, features of the electronickel plating, problem arising at the plated baths and their solutions, the thermal processing of the plating coats, the tests applied to the plating and the electroless nickel plating and their field of use in the industry are given. In the experimental part, the samples have been prepared and these samples have been plated with high phosphoric electroless nickel and composite nickel with thickness of 10, 20 and 30 microns. Hardness measurements, thermal process, micro structure examinations of the surface plate were made. The photos of plated surface were taken by optical microscope then there were made a detailed experimental study.