İlköğretim 6. sınıf ‘’canlının iç yapısına yolculuk’’ Ünitesi’nde örnek olay yönteminin başarıya, hatırlamaya ve bilişüstü becerilerinin gelişimine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Elif Pehlivanlar

Danışman: FATMA ŞAHİN

Özet:

İLKÖĞRETİM 6. SINIF "CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK" ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, HATIRLAMAYA VE BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ Fen'i bilmek, anlamak, anlamaya çalışmak; hayatı tanımak ve anlamaya çalışmak demektir. Bu sebeple fen bilgisi 1., 2. ve 3. sınıflarda hayat bilgisi dersi içinde yer almaktadır. Yapraklar niye yeşildir?, İnsanlar nasıl hareket eder?, Bitkiler neden koşamaz? …vb. daha birçok sorunun cevabı keşfedilene kadar insanoğlunun aklında bir soru işareti olarak kalmıştır. Keşif sonuçları ise etkili ve etkin bir fen öğretimiyle insanların kafasında anlamlandırılır. Böyle bir fen eğitimi ancak günlük hayatın içerisinden olaylarla fenin entegre edilmesi sonucunda gerçekleştirilebilir. İçerisinde yaşamdan örnek olaylar ve karşılaşılabilecek problemler barındıran "örnek olay yöntemi" etkin bir fen öğretimi için geliştirilen araçlardan biridir. Bu çalışma fen bilgisi dersi "Canlının İç Yapısına Yolculuk" ünitesinde örnek olay yöntemini kullanmanın başarıya, hatırlamaya ve bilişüstü becerilerin gelişimine etkisinin olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için sosyo-ekonomik düzeyi farklı iki devlet okulu belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde bulunan İlköğretim Okulları'nda öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri, örneklemini ise tesadüfi olarak seçilen toplam 179 altıncı sınıf öğrencisi (Deney ve Kontrol grubu) oluşturmaktadır. Örneklem grubunu oluşturan deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulamaya başlamadan önce hazırlanan başarı testi öntest olarak, açık uçlu sorular ve bilişüstü beceri ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada deney grubu olarak seçilen öğrencilere ders, örnek olay yöntemi kullanılarak araştırmacı tarafından işlenmiştir. Hazırlanan örnek olaylar farklı yöntem ve tekniklerle (beyin fırtınası, problem çözme, diyalog, drama, grup çalışması…) de birleştirilmiştir. Kontrol grubu olarak seçilen öğrencilere ise ünite geleneksel yöntemle yine araştırmacı tarafından işlenmiştir. Uygulamanın sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerine başarı testi sontest olarak, açık uçlu sorular ve bilişüstü beceri ölçeği tekrar verilmiştir. Örnek olayların hatırlamaya etkisinin olup olmadığını öğrenmek için ise deney ve kontrol gruplarına uygulama bitiminden 10 hafta sonra başarı testi sorularının yerleri değiştirilip hatırlama testi olarak tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 10.00 paket programında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır: ü Seçilen ünitenin örnek olay yöntemiyle işlenmesinin öğrencilerin başarısında olumlu etkisinin olduğu bulunmuştur. ü Seçilen ünitenin örnek olay yöntemiyle işlenmesinin öğrencilerin hatırlamasında olumlu etkisinin olduğu saptanmıştır. ü Seçilen ünitenin örnek olay yöntemiyle işlenmesinin öğrencilerin bilişüstü becerileri ve bilişüstü becerilerin alt kavramı olan farkındalıklarının gelişiminde olumlu etkisinin olduğu gözlenmiştir. ü Sosyo-ekonomik düzeyin ise; örnek olay yöntemiyle ders işlenmesinde, başarıya, hatırlamaya ve bilişüstü becerilerin gelişimine etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. ABSTRACT THE EFFECT OF CASE STUDY METHOD ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, REMEMBERING AND PROGRESSION OF METACOGNITIVE SKILLS WITH REGARD TO "A VOYAGE TO INNER STRUCTURE OF THE LIVING THINGS" UNIT IN SCIENCE OF 6TH CLASS Understanding Science Educationm is trying and studying to understand it and knowing about the life and trying to understand it. Science Education is placed in the lesson of Life Sciences. Why the leaves are green?, How people move?, Why don'nt plants run? etc. Until these questions and more could be solved, they placed in humanbeing's mind as a question mark. The result of explorations cen be conceptualize in human mind with effective and active science teaching. The science teaching can be realized as a result of integration of the events in daily life and science. The method of case study is a tool for effective science teaching include the events from life and the problems we meet. The purpose of this study is to investigate if case study method in teaching of "A voyage to inner structure of the living things" is effective on the progression of success, remembering and metacognitive skills. To achive this aim two state schools which have different socio-economic status was determined. The universe of this study is 6 grade level in primary school in district of Ümraniye and Üsküdar in İstanbul. The example of this study is 179 6 grade level students selected by randomly. (Experiment and control groups). The achievement test, skill test, and open-ended questions administered to the experiment and control groups before the practise as a pre-test. The lecture was taught to the experiment group using with the method of case study by the researcher. The case studies connected with the different methods and techniques (brainstorming, problem solving, drama, dialog, group working...). The lecture taught to the control group with traditional method by the researcher. At the end of thişs stufy the achievement test, skill test and open-ended questions administered to the experiment and control group as a post-test. To learn the effectiveness of the case studies on remembering, the achievement test which the questions has been placed differently administered againmj after 10 weeks as a remembering test. The result of the data analysed with the programme of SPSS. In the light of these analyses the results below have been found: - The method of case study in teaching of "A voyage to inner structure of the living things" found effective on the students' remembering. - Observation of the method of case study in teaching of "A voyage to inner structure of the living things" found observed positively on progressing of students' metacognitive skills, and knowing which the part of metacognitive skills Effectiveness of the method of case study in teaching of "A voyage to inner structure of the living things" determined that the socio-economic status did not effect on the progressin of metacognitive skills.