Çevrimiçi işbirliği uygulamaları: Google dokümanlar örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FATMA GÖLPEK SARI

Danışman: Nesrin Özdener Dönmez

Özet:

Bu çalışmada amaç; çevrimiçi işbirliği araçlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkilerini incelemektir. Çalışma kapsamında, çevrimiçi işbirliği araçlarının eş zamanlı ve eş zamansız kullanım tekniği; verilen çalışma sayfasındaki örneği oluşturarak akranlarıyla paylaşma ve akranların hazırladığı dokümandaki hataları düzeltmeye çalışma şeklinde iki farklı öğretim deseni ile incelenmiştir. Ayrıca; bilişsel stilin (alan bağımlı-alan bağımsız), çevrimiçi işbirliği araçlarının farklı tekniklerle kullanımı durumunda (eş zamanlı ve eş zamansız) öğrencilerin akademik başarılarına etkisi de ele alınmıştır. Deneme modelinin kullanıldığı çalışmada; nicel araştırma tekniklerinden yararlanılmış ve araştırma dört çalışma grubu ile yürütülmüştür. Çalışma gruplarını oluşturan öğrenciler ortaokul seviyesinde olup, çalışma süreci ilk iki hafta konu anlatımı, son dört hafta uygulama olmak üzere toplam altı haftada gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; kullanılan öğretim desenlerinin akademik başarıya etkisinin belirlenmesi amacıyla tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır. Bilişsel stilin (alan bağımlı-alan bağımsız) akademik başarıya etkisinin belirlenmesi için ise iki yönlü varyans analizi istatistik yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma sonuçları genel anlamda; çevrimiçi işbirliği araçlarının, öğrencilerin işbirlikli gerçekleştirebilecekleri etkinlikler açısından yüz yüze işbirliğine bir alternatif olabileceğini; alan bağımsız bilişsel stile sahip öğrencilerin ise çevrimiçi işbirliği ortamlarında alan bağımlı öğrencilere göre daha fazla başarılı olduğunu göstermiştir. Ayrıca; çevrimiçi işbirliği araçlarını eş zamansız teknikle kullanırken akranların hazırladığı dokümandaki hataları düzeltmeye çalışan grubun akademik başarısı, çalışma sayfasındaki örneği oluşturarak akranlarıyla paylaşan gruba göre kısmen daha yüksek olarak belirlenmiş ancak, istatistiksel anlamda bir fark görülememiştir. ABSTRACT The main purpose of this study is to examine the effect of the online collabarative learning tool to students’ academic success. Synchronised and asynchronised techniques of online collaborative learning tools and two different models (one of the models focuses on creating the samples and sharing with friends and the other one focuses on correcting the samples that friends’ created) are used for this study. Moreover, the effects of cognitive styles (field dependent-field independent) and the different techniques (synchronised and unsynchronised) of online collaborative learning tools on students’ success is examined. Quantitative research methods and four different case study groups are used for the trial model of the study. Students in the workgroups are at the secondary level of schools. Working process was actualized by lectures during two weeks and by applications of students during the four weeks. In this study, the effects of mentioned education models on academic success is examined by one way anova, whereas the effects of cognitive styles on academic success is examined by using analysis of two way anova. One of the main results of the study shows that the online collaborative tools can be alternative for the face-to-face collaboration. Another result of the study demonstrates that students who have field independent cognitive style were more successful than the students who have field dependent cognitive style in both groups which online collaboration tools’ synchronised and asynchronised techniques were used. Furthermore, the students who were correcting the mistakes of others were more successful than the students, who were just preparing samples, however there is no statistical supportance for this outcome.