Sosyobilimsel tartışma destekli sağlık eğitimi etkinliklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinde sağlık bilincinin ve içerik bilgisinin gelişimine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: PINAR TAŞPINAR

Danışman: Fatma Şahin

Özet:

SOSYOBİLİMSEL TARTIŞMA DESTEKLİ SAĞLIK EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİN İLKÖĞRETİM 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIK BİLİNCİNİN VE İÇERİK BİLGİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ Bu araştırmada “Sosyo-bilimsel tartışma destekli sağlık eğitimi etkinliklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinde sağlık bilincinin oluşmasına ve içerik bilgilerinin gelişmesine etkisi var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bilimsel tartışmanın bir alt türü olarak ortaya çıkan sosyo-bilimsel tartışma ise yeni ve az bilinen bir eğitim aracıdır. Bu amaçla, sosyo-bilimsel tartışmanın uygulanabileceği ve sağlıkla ilgili birçok kazanımın yer aldığı 5. sınıf Fen ve teknoloji programında yer alan “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi seçilmiştir. Araştırma İstanbul İli, Tuzla ilçesindeki sosyoekonomik düzeyi yüksek özel bir ilköğretim okulunun 5. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın değerlendirilmesi, araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman görüşü alınan, öğretilmesi amaçlanan kazanımlara uygun hazırlanan İçerik Bilgi Testi ve Sağlık Bilinci Testi ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, başarı düzeyleri birbirine yakın olan aynı okulun 5/A sınıfında okuyan 24 öğrenci ile 5/C sınıfında okuyan 24 öğrenci olmak üzere toplam 48 öğrenci oluşturmuştur. “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesi kontrol ve deney gruplarına 5 hafta süresince araştırmacı tarafından işlenmiştir. Araştırmacı tarafından tesadüfî olarak seçilen kontrol grubunda dersler ders kitabındaki etkinliklere bağlı kalınarak işlenirken, deney grubunda ders kitabındaki etkinliklerle birlikte sosyo-bilimsel tartışmaya dayalı etkinliklerle ders işlenmiştir. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulamaya başlamadan önce ön test olarak içerik bilgisi testi ve sağlık bilinci testi uygulanmıştır. İçerik Bilgisi Testi araştırmacı tarafından geliştirilmiş her bir kazanım için en az 2 soru hazırlanmıştır. Testlerin geliştirilmesi aşamasında, test bir uzman ve bir fen öğretmeni kontrolünden geçirilmiş, geçerlilik ve güvenirlik sürecine yer verilmiş ve madde analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonunda her iki gruba da son-test olarak içerik bilgisi testi ve sağlık bilinci anketi tekrar uygulanarak, öğrencilerin içerik bilgisi düzeyleri ve sağlık bilinci kazanımları arasındaki değişimler incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 16 paket programında değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır:  Sosyo-bilimsel tartışma destekli etkinliklerle dersin işlenmesi öğrencilerdeki içerik bilgisini, yapılandırmacı yaklaşıma oranla daha fazla artırmıştır.  Sosyo-bilimsel tartışma destekli etkinliklerle dersin işlenmesinin deney grubu öğrencilerinde sağlık bilincinin gelişmesinde etkili olduğu; fakat deney ve kontrol grubu sağlık bilinci testi son testleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bilimsel tartışma (argümantasyon) , sosyo-bilimsel tartışma, içerik bilgisi, sağlık bilinci. ABSTRACT Effect of Health Education Activities Based On Socio-Scientific Argumentation on the Promotion of Health Awareness and Content Knowledge of 5th Grades Elementary School Students In this research, an answer was seeked to the question: ‘Does health education activities based on socio-scientific argumentation affect the promotion of health awareness and content knowledge in 5th grades?’. Socio-scientific argumentation which comes out as a subtype of the scientific argumentation is a new method which is not known too much as a teaching tool. For this purpose, the unit called Let’s Solve the Puzzle ‘Our Body’ was chosen in the 5th grade Science and Technology program, because it is suitable for the implementation of socio-scientific argumentation and associated with many health-related objectives. Research was conducted in a private elementary school with 5th grade students who belong to high socio-economic groups. The research results were assessed through Content Knowledge Test and Health Awareness Test prepared in compliance with the targeted objectives by the researcher, taking into consideration expert opinions, as well. The research involved 48 students - 24 from 5/A Class and 24 from 5/C Class - who are considered to be in the same success level. “Solve the puzzle of our bodies” unit was covered for 5 weeks with both the experiment group and the control group. Control group, which was chosen randomly, was given the activities in the textbook, while the experiment group was given socio-scientific activities besides the activities in the textbook. At the end of the study, content knowledge test and health awareness test were once again given to both groups as a post test to observe the changes regarding content knowledge and health awareness objectives. Data from the research findings were analyzed by using SPSS 16 package program and the following results were found.  Teaching the lesson by the activities based on socio-scientific argumentation improved the content knowledge of the students more than the constructive view did.  Although teaching the lesson using the activities based on socio-scientific argumentation has a positive effect on the improvement of health awareness of experimental group, when the results of control group and experiment group are compared, no significant difference was found. Key words: Scientific argumentation, socio-scientific argumentation, content knowledge and health awareness