ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinde, sınıf içi aktivitelerin, problem çözmeye etkisi; hücre bölünmeleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FERİDE KOR

Danışman: Fatma Şahin

Özet:

Fen bilgisi derslerinde, öğrencilerin daha iyi anlaması ve öğrendiklerini daha kolay hatırlaması için uygun yöntem ve teknikler kullanılması gerekmektedir. Bilişsel fen bilgisi eğitimi düşünme ve öğrenme yeteneklerine yeni bir yön vermektedir (diSessa, 1987 alıntı Lavoie,D., 1993, s:767). Bu, insanların bellekleri ve sebep sonuç ilişkileri çıkarmaları konusunda bilgi edinmemizi sağlar. Bu araştırmanın amacı; öğrencilerin problem çözme becerilerinin arttırılmasına, sınıf içi aktivitelerin etki edip etmediğini tespit etmektir. Bu durumu saptayabilmek için İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi dersinin içeriği incelenmiş ve hücre bölünmeleri konusu, araştırma için seçilmiştir. Konuyu seçerken tanımlayıcı - betimleyici konular yerine, üzerinde deney yapılabilen, veri analizleri yapılabilen, problem çözülebilecek olan bu konu seçilmiş ve sınıf içi aktiviteler geliştirilerek uygulanmıştır. Araştırmanın problem cümlesini, "İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinde sınıf içi aktivitelerin, hücre bölünmeleri konusunda problem çözmeye etkisi var mıdır?" sorusu oluşturmaktadır. Bu amaçla 2000 yılında araştırmacı tarafından "hücre bölünmeleri başarı testi" geliştirilmiştir. Testin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırma sırasında deney grubunda kullanılmak üzere çeşitli etkinlikler hazırlanmıştır. Araştırma, ön test - son test, kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın kapsamını ilköğretim 8. sınıfa devam eden kız ve erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma, 2000-2001 Eğitim öğretim yılında, araştırmacının görev yaptığı, Edirne ili Merkez ilçesindeki Edirne Anadolu Lisesi'nde yapılmıştır. Araştırmaya bu okuldaki 8/B ve 8/C sınıfında okuyan toplam 80 öğrenci katılmıştır. Araştırmada kontrol grubu olan 8/C sınıfında geleneksel yöntemle, deney grubu olan 8/B sınıfında ise sınıf içi aktivitelerle zenginleştirilmiş bir şekilde ders işlenmiştir. Araştırmada verilerin istatiksel olarak değerlendirilmesi SPSS programı ile yapılmıştır. Araştırmanın veri analizleri araştırmacı tarafından SPSS istatiksel paket program kullanılarak gerçekleştirilmiştir. ii Araştırma sonucunda hücre bölünmeleri testinin geçerli ve güvenilir bir test olduğu ve sınıf içi aktivitelerle zenginleştirilmiş sınıflarda, öğrencilerin problem çözme yeteneklerinin geliştiği söylenebilir. Deney ve kontrol grupları hücre bölünmeleri kavramı toplam puanlar ve tüm alt ölçekler için son test sonuçlarına bakıldığında deney grubu lehine anlamlı farklılık görülmektedir. Bu sonuç, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinde hücre bölünmeleri kavramında problem çözme becerisinin arttırılmasında, sınıf içi aktiviteler ile zenginleştirilmiş işleyişin, geleneksel eğitime göre daha etkili olduğunu göstermektedir. One of the highest goals of the science education concerns improving students' ability to think critically, reason logically to solve problems. Cognitive science offers new hope and direction for science education research concerned with improving thinking and learning skills (disessa, 1987; Lavoie,D.,1993, s:767). This new science helps us to learn about human knowledge and his or her reasoning ability. The goal of the research is to examine whether classroom activities affect to improve problem soving skills of students. The content of science education is searched an cell division concept is choosed for research. It is more suitable subject for this research because students can make experiments, collect data and solve problems during teaching activities. The problem sentence of researh is; "Is there an effect of classroom activities about cell division onimprovement of problem solving skills of 8 grade students?" With this aim, the test about cell division is prepared by the researcher. The validity and reliability of the test is done. Reseacher also prepared classroom activities which are used in experimental group during the research. This is an experimental research with its experimental and control groups. It contains pre- tests and tests. It represents all the 8 grade students. Research is made in Edirne Anatolion High School where the researcher works as a teacher. There are 80 students of 8 grade in this research. The control group (8/C) take education about cell division in traditional methods. In experimental group (8/B) classroom activities, which are prepared by reseacher, are used during the education. SPSS programme is used to evaluate the data by researcher. As a result the test of cell division has validity and reliability. In experimental group which takes classroom activities during the lessons, student have improved their problem solving skills much than control group students. There is a difference between experimental group and control group. According to the data experimental group has higher problem solving skills than control group. According to this result, in 8 grade students, enhanced classrooms with activities is better than traditional classrooms at cell division concept.