Pankreatikobiliyer kanal ligasyonu ile indüklenmiş akut pankreatitte östrojen reseptör agonistlerinin rolü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Basic Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: ZOZAN GÜLEKEN

Supervisor: ÖZGÜR KASIMAY ÇAKIR

Abstract:

Östrojenik ilaçların anti-inflamatuvar etkilerinin olduğu gösterilmiş, fakat akut pankreatit üzerine etkisi araştırılmamıştır. Çalışmada pankreatikobiliyer kanal ligasyonuyla oluşturulan akut pankreatit modelinde, östrojen reseptör agonistlerinin olası rolünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada erkek ve dişi Sprague-Dawley sıçanların (n=88, 250-300gr) bir kısmına pankreatikobiliyer kanal ligasyonu (PBDL), bir kısmına PBDL ile bilateral overektomi uygulandı. Yalancı cerrahi grubundaki sıçanlara laparotomi yapılıp kapatıldı. Gruplara, östrojen reseptör (ER)- agonisti PPT(propyl-pyrazole-triol) 1mg/kg/gün, ER- agonisti DPN (diarilpropiyonitril) 1mg/kg/gün ve 17- östrodiol 10mg/kg/gün olacak şekilde zeytinyağında çözülerek 3 gün boyunca intraperitoneal verildi. Üçüncü günde dekapitasyon yapılarak gövde kanı, akciğer ve pankreas dokuları alındı. Serumda TNF-, IL-1, IL-6ve IL-10 düzeyleri ölçüldü. Dokularda malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) düzeyi, miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi, süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz düzeyleri ölçülerek histolojik değerlendirmeleri yapıldı. Pankreas ve akciğerde akut pankreatit oluşturulmuş dişi ve erkek sıçanlarda yalancı operasyon grubuna göre MPO, MDA, SOD düzeyleri ve antioksidan GSH düzeyleri anlamlı olarak azalmıştır (p<0.05). DPN ve 17- östradiol uygulanmış ve akut pankreatit oluşturulmuş erkek sıçanlarda pankreas MDA ve SOD düzeyleri yalancı operasyon grubuna göre anlamlı derecede yükselmiştir (p<0.05-0.01). Tedavi almış dişi sıçanlarda MDA ve SOD düzeyleri akut pankreatit grubuna göre anlamlı olarak azalmıştır (p<0.01-0.001). Dişi ve erkek sıçanlarda akut pankreatit grubunda artmış olan MPO düzeyleri PPT uygulaması ile anlamlı şekilde azalmıştır (p<0.05-0.01). Akut pankreatit oluşturulmuş dişi ve erkek sıçanlarda IL-1 ve IL-6 düzeyleri ve erkek sıçanlarda TNF- düzeyleri yalancı opere gruba göre yükselmiştir (p<0.05-0.01). Histolojik ve biokimyasal ER agonistlerinin deneysel pankreatit modelinde sıçanlarda farklı koruyucu etkisinin olduğunu, her iki reseptör alt tipini de kullanarak yapmış olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, overektomi, östrodiol, östojen alfa reseptörü, östrojen beta reseptörü SUMMARY The Effect Of Estrogen Receptor Agonists On Acute Pancreatitis Induced With Pancreatic Duct Ligation It has been shown that estrogens have anti-inflammatory effects in different experimantal inflammation models, however the effect of estrogen on acute pancreatitis was not investigated. In the study it is aimed to determine the potential role of estrogen receptor agonists on acute pancreatitis model induced by pancreaticobiliary ligation. In the study both sexes of Sprague-Dawley rats (n= 88, 250–300 g) were used. Animals were divided into two groups: pancreaticobiliary duct ligated group and pancreaticobiliary duct ligation with bilateral ovariectomy group. Laparoscopic surgery is adminstrated to the animals in the sham group. ER-α agonist propyl-pyrazole-triol (PPT;1mg/kg/day), ER-β agonist diarylpropionitrile (DPN;1mg/kg/day) and 17-beta östradiol (10mg/kg/day) are dissolved in olive oil and administrated intaperitonally to the groups for 3 days. At 3th day, the animals were decapitated, and the trunk blood were collected, lung and pancreas tissues were taken. Serum TNF-α, IL–1β, IL–6 and IL–10 levels were measured. Malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), myeloperoxidase (MPO) activity, superoxide dismutase (SOD) and catalase levels were measured and histological analyzes were made in the tissues. In pancreas and lung tissues of male and female acute pancreatitis groups MPO, MDA, levels were significantly increased (p<0.05-0.01) and the antioxidant SOD and GSH levels were decreased (p<0.05) compared to sham group. Pancreas MDA and SOD levels were elevated in DPN and 17- beta- estradiol treated male rats with acute pancreatitis compared to sham group (p<0,05-0,001). After acute pancreatitis MDA and SOD levels in female rats were decreased (p<0.01-0.001). Acute pancreatitis has been reduced with the application of GSH levels showed no difference between male and female rats, which were treated. MPO levels were decreased with PPT (p<0,05-0.001). IL-1β, IL-6, and TNF-α levels of female rats and IL-1β, IL-6 levels of male rats with acute pancreatitis increased compared to sham group (p<0,05-0,001). Results showed that estrogen receptor agonists provided protective effect via alpha and beta receptor subtypes. Key words ; Acute pancreatitis, ovariectomy, estradiol,estrogen alpha receptor,estrogen beta receptor