İdari Yargılama Usul Hukukunda yargılamanın yenilenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MİNE HIZLI

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ

Özet:

Anahtar Kelimeler: İdari Yargı, Kanun Yolları,Yargılamanın Yenilenmesi İDARİ YARGILAMA USUL HUKUKUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ Bu tez çalışmasında İdari Yargılama Usul Hukukunda yargılamanın yenilenmesi kanun yolu açıklanmaya çalışılmıştır. İlk bölümde kanun yolu tanımından başlanarak olağan ve olağanüstü kanun yolları açıklanmıştır. İkinci bölümde Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yargılamanın yenilenmesi kanun yoluna ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölüm tezin esas konusunun incelendiği bölümdür. Bu bölümde İdari Yargılama Usul Hukukunda yargılamanın yenilenmesi kanun yoluna ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmiş, konu Danıştay kararları ile desteklenmiştir. Bu çalışma sonucunda yargılamanın yenilenmesi kanun yolu ayrıntıları ile incelenmiş, uygulamada sorun yaratabilecek hususlara değinilmiştir. Keywords: Administrative Judgement, Process Of Law, New Trial ABSTRACT NEW TRIAL UNDER ADMINISTRATIVE PROCEDURE LAW This thesis sets forth new trial process of law under Administrative Procedure Law. In the first section, beginning from the definition of the process of law, ordinary and extraordinanry processes of law are explained. In the second section, the information about new trial process of law under Code of Criminal Procedure and Rules of Civil Practice Law is given. The third section is the part in wich the main topic of the thesis is analysed. In this section, the detailed information about new trial process of law under Administrative Procedure Law is given, and the thesis is supported by the decisions of the Council of State. Through this thesis, new trial process of law is examined in detail, and the matters that may create problems in appalication are dealed with.