Muavvizeteyn surelerinin tespiti ve tefsiri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İSMAİL AKBULUT

Danışman: ABDULAZİZ HATİP

Özet:

MUAVVİZETEYN SURELERİNİN TESPİTİ VE TEFSİRİ Muavvizeteyn, Kur’ân’ın 113 ve 114. surelerine verilen ortak isimdir. Çalışmamız bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında çalışmamızın önemine, amacına, başvurduğumuz kaynakların sınıflandırılmasına, araştırmada takip ettiğimiz yönteme ve çalışmanın kapsamına kısaca değinilecektir. Tezimizin isminden de anlaşılacağı üzere, birinci bölümde Muavvizeteyn surelerinin Kur’ân-ı Kerim’den olup olmadığının tespiti yapılacak, ikinci bölümde ise bu surelerin tefsirine geçilecektir. Felak suresinin tefsirinde Allah’a sığınma (istiâze), mahlûkatın şerri, gecenin şerri, sihir ve sihirbazların şerri, haset ve hasetçilerin şerri kavramları; Nas suresinin tefsirinde ise Allah’ın rab, melik ve ilah sıfatlarına kısaca değinildikten sonra vesveseci şeytanın şerri, hannasın şerri ve şeytanların ins ve cinden olması konuları ele alınacaktır. ABSTRACT FIXING AND TAFSEER OF MUAWWIZATAYN SURAS Muawwizatayn is the common name of 113’th and 114’th suras of the Quran. Our study contains an introduction and two chapters. We listed the works on al-Muawwizatayn at the introduction. We can list the subjects we studied in this study under three titles: 1. Fixing of Muawwizatayn Suras from Quran, that is, the matter of “is these two sura from the Quran or not”. 2. The naming of the Suras al-Falaq and al-Nas as al-Muawwizatayn. 3. The place, time and occasions of its descent. We studied in second chapter named “Tafseer of Muawwizatayn Suras” these conceptions: trusting in Allah (istiaze), wickedness of creatures, wickedness of night, magic and wickedness of magicians, envy anda wickedness of envious, rab, melik and ilah attributes of Allah, anxiety, wickedness of stealthy Satan, to be of Satans from humans and genies.