Yerel yönetişim ve kent konseyleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İzzet İsmail Dur

Danışman: NAİL YILMAZ

Özet:

Anahtar Kelimeler : Yerel Yönetimler, Demokrasi Kuramları, Yönetişim, Yerel Yönetişim, Kent Konseyleri, Katılıma Etki Eden Faktörler, Gündem 21, Yerel Gündem 21, Ümraniye Kent Konseyi, Kadıköy Kent Konseyi. Tarihi süreç içerisinde toplumsal ihtiyaçlar değişim göstermiş ve farklı bir devlet yapısına ihtiyaç duyulmuştur. İhtiyaç doğrultusunda kendini gösteren kamu yönetimindeki değişim genel ifadeyle ‘‘Yeni Kamu Yönetimi’’ (YKY) yaklaşımı ile ifade edilmektedir. Bu çerçevede tezimizde kamu yönetiminin tarihi gelişim sürecine değinildikten sonra bu değişim süreciyle kendini daha çok hissettiren demokratik katılım ve yönetimin meşruiyeti olgusu tarihi süreci içerisinde incelenmiştir. Bu süreçte ortaya çıkan kuramlar ve katılım çeşitleri ayrıca açıklanmaya çalışılmıştır. Katılım çeşitleri açıklanırken de dinamik katılımı, paydaşların ortak yönetimini ifade eden yönetişim kavramı detaylandırılarak tezimizin merkezinde incelenmiştir. Bu çerçevede yönetişim için gereken koşul ve ilkelere değindikten sonra katılıma dolayısıyla yönetişime etki eden faktörler incelenmiştir. Bu inceleme sayesinde tezimizin uygulama kısmını oluşturan Ümraniye/Kadıköy Kent Konseylerinin işleyişindeki farklılığın altında yatan sebepleri görme imkânını elde ettik. Keywords : Local Administrations, Democracy Theories, Governance, Public Governance, City Counsels, Participation Factors, Agenda 21, Local Agenda 21, Umraniye City Counsel, Kadikoy City Counsel. Abstract Over period of time, needs of society is changed which created a need for different administration structure. This change which emerges according to needs is generally referred as “New Public Administration”. In this respect, our thesis will talk about the development of public administration over years and analyze the democratic participation and the legitimacy of administration. Moreover, new theories and participation types are also explored. When we are explaining different participation types, dynamic participation and governance which refers to common administration of partners are also explored as the main part of our thesis. Conditions and principles of governance are mentioned and factors which affects the governance is analyzed. This research allowed us to understand the reasons of different inner working structure of Umraniye/Kadikoy City Counsel.