Kemal Tahir'in din ve toplum görüşleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Elif Kabaca

Danışman: FATMA ODABAŞI

Özet:

Kemal Tahir, özellikle gerçekçi roman kategorisinde yazdığı eserleriyle Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın önde gelen sanatçılarından biri olmuştur. Eserlerinde ve uzun süreli çalışmaları sonucunda oluşturduğu notlarında ekonomik, siyasal ve toplumsal konulardaki düşüncelerini yansıtmıştır. Fikirleri her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada Kemal Tahir’in dini ve toplumsal alandaki görüşlerini belirtmek amaçlanmaktadır. Yazarın hayatı, eserleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kemal Tahir, yaşadığı toplumun sorunlarına kayıtsız kalamayan kişiliğe sahiptir. Bu yüzden yazar, toplum sorunlarının kaynağını tespit etmeye çok önem vermiş ve çözüm arayışında tarihe yönelmiştir. Dolayısıyla Türk tarihi ve Türk toplumu hakkında derinlemesine araştırmalar yapmış ve bu konularda fikir beyan etmiştir. Buradan yola çıkarak çalışmada Kemal Tahir’in Türk toplum yapısına dair görüşlerine ve Türk tarihini derinden etkileyen önemli olgulara dair düşüncelerine yer verilmiştir. Kemal Tahir’in din ile ilgili değerlendirmelerinde, benimsediği Marksizm görüşü etkili olmuştur. Dini, insan psikolojisinin bir ihtiyacı ve toplumda gerekli bir sosyal kurum olarak değerlendirir. Onun için dinin toplum hayatında gördüğü işlev önemlidir. Kemal Tahir'in din adamlarına bakışı çağdaşı olduğu yazarlarla genel olarak aynıdır. Din adamlarına eleştirel gözle bakmış, eserlerinde dini otoriteye sahip kişileri olumsuz tipler olarak betimlemiştir. Ayrıca eserlerinde toplumun inanç alanında, batıl inanışlar ve hurafelerin büyük etkisinin olduğunu vurgulamıştır. -------------------- Kemal Tahir became one of the leading artists of Turkish Literature in the Republic Period with his works written especially in the category of realistic novels. As a result of his works and long-term planning studies, he reflected his thoughts on economic, political and social issues. His ideas have always been a matter of debate. In this study, it is aimed to state Kemal Tahir's views in religious and social field. The author 's life and works are examined in detail. Kemal Tahir has a personality that cannot be indifferent to the problems of his society. Therefore, the author attaches great importance to identifying the source of society problems and tends to history in solution seeking. So, he made in-depth researches about Turkish history and Turkish society and expressed his opinion on these issues. From this point of view, Kemal Tahir's views on Turkish social structure and his thoughts on important facts that deeply affect Turkish history are included in the study. Kemal Tahir's evaluation on religion was influenced by his view of Marxism. He evaluates religion as a necessity of human psychology and a necessary social institution in society. Therefore, the function of religion in community life is important. Kemal Tahir's view of clergymen is generally the same as in that period’s writers. He had a critical approach to clergymen and described people with religious authority as negative types in his works. In his works, he also emphasized that superstitious beliefs and superstitions had a strong effect in the belief field of society.