Türk Vergi Hukukunda ispat ve delil


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖZGÜR BİYAN

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ

Özet:

Anahtar Kelimeler : İspat, Delil, Vergi Hukuku, Kanıtlama TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İSPAT VE DELİL Gerek kamu hukukunda gerekse özel hukukta herhangi bir ihtilaf halinde tarafların iddialarını kanıtlamaları ve haklı olduklarını ortaya koymaları sırasında uyulması gereken kurallar açısından ispat ve delil konusu ayrı bir öneme sahiptir. Aynı önem Türk vergi hukukunda da geçerlidir. Türk vergi hukukunda vergiyi doğuran olay yemin hariç her türlü delil ile ispatlanabilmektedir. Bu süreçte bir takım sınırlamalar mevcut ise de genel kural budur. Defter ve belge düzenine dayanan Türk vergi hukukunda, bir vakıanın, bir işlemin ortaya konması her şeyden önce tevsiki ile mümkündür. Taraflardan biri mükellef iken diğeri vergi idaresidir. Önemli olan yapılan işlemin ya da ileri sürülen vakıanın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu çalışmada Türk vergi hukukunda ispat ve delil sistemi ayrıntılı olarak incelenmektedir. Problemli alanlar tespit edilmekte ve çözüm önerilerinde bulunulmaktadır. Keywords : Proof, Evidence, Tax law, To prove ABSTRACT PROOF AND EVIDENCE IN TURKISH TAX LAW Both in Public Law and in Private Law, when a disagreement occurred between parties, the subject of “proof and evidence” has a major importance in the process of proving the claims. The same importance is also valid in Turkish Tax Law. In Turkish Tax Law, taxable events can be proved by any kind of evidence except oath. Although there are certain limitations, this is a general rule. In Turkish Tax Law, which is based on keeping records and documents, to confess an event or a transaction is possible with documentary proof first of all. One of the parties of taxation is taxpayer and the other is tax administration. The most important point of events or transactions that is claimed by the parties is to prove real substances. In this study, proof and evidence system in Turkish Tax Law is examined in detail. Determination of problematic points and suggestions of solutions are presented.