KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE NORMAL DIŞI DAVRANIŞLARIN SOSYAL ÖĞRENME KURAMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: CANSU ŞERBETÇİOĞLU

Consultant: Emel Yılmaz

Abstract:

Kişilerarası iletişimde, iletişime katılan kişiler tarafından onaylanmayan ve rahatsız edici bazı normal dışı davranışlar görülmektedir. Bu davranışlar sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim şekillerinde görülebilmektedir. Kişilerarası iletişimde görülen bu normal dışı davranışlar, sosyal öğrenme kuramı bağlamında diğer kişiler tarafından öğrenilmektedir. Tezin ilk bölümünde kişilerarası iletişim, normal dışı davranışlar ve sosyal öğrenme kuramının kavramsal tanımı yapılmaktadır. Birinci bölümün ilk kısmında kişilerarası iletişim kavramı ve yaklaşımları, kişilerarası iletişim süreci ve unsurları, kişilerarası iletişim türleri, kişilerarası iletişime etki eden faktörler ve kişilerarası iletişim ile normal dışı davranış ilişkisi incelenmektedir. Birinci bölümün ikinci kısmında ise normal dışı davranış kavramının tanımı yapılmış, tarihsel süreci ve yaklaşımları incelenmiş ve boyutları belirlenmiştir. Birinci bölümün son kısmında ise sosyal öğrenme kuramına yönelik, öğrenme kavramı, öğrenme kuramları ve sosyal öğrenmenin unsurları ile boyutları incelenmiştir. Tezin ikinci bölümünde ise Timothy Leary’nin kişilerarası döngüsel modeli ve kişilerarası problemler envanterinden yararlanılarak kişilerarası iletişimde görülen normal dışı davranışlar belirlenmiş ve bu davranışların sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimdeki görünürlüğü incelenmiştir. İkinci bölümün diğer yarısında ise normal dışı davranışlar ile sosyal öğrenme kuramı ilişkisi kurulmuştur. Bölümün sonunda kişilerarası iletişimde normal dışı davranışların sosyal öğrenme kuramına bağlı olarak gerçekleşen öğrenme süreci anlatılmıştır. Tezin son bölümünü araştırma kısmı oluşturmaktadır. Kişilerarası iletişimde normal dışı davranışların sosyal öğrenme kuramı bağlamında incelenmesi için göstergebilimsel çözümleme yapılmıştır. Göstergebilimsel çözümleme yöntemi bir filmin çözümlemesi ile gerçekleştirilmiştir. -------------------- Interpersonal communication has some disturbing abnormal behaviors that are not approved by the people involved in the communication. These behaviors can be seen in verbal, nonverbal and written forms of communication. These abnormal behaviors in interpersonal communication are learned by others in the context of social learning theory. In the first part of the thesis, conceptual definition of interpersonal communication, abnormal behaviors and social learning theory are made. In the first part of the first chapter, interpersonal communication concept and approaches, interpersonal communication process and its elements, interpersonal communication types, factors affecting interpersonal communication and interpersonal communication and abnormal behavior are examined. In the second part of the first chapter, the concept of abnormal behavior is defined, its historical process and approaches are examined and its dimensions are determined. In the last part of the first chapter, the concept of learning, the theories of learning and the elements and dimensions of social learning are examined. In the second part of the dissertation, Timothy Leary's interpersonal cyclic model and interpersonal problems inventory were used to determine abnormal behaviors in interpersonal communication and to examine the visibility of these behaviors in verbal, nonverbal and written communication. In the other half of the second part, the relationship between abnormal behavior and social learning theory was established. At the end of the chapter, the learning process which is based on social learning theory of abnormal behaviors in interpersonal communication is explained. The last part of the thesis consists of research. A semiological analysis was conducted in order to examine abnormal behaviors in the context of social learning theory in interpersonal communication. The method of semiotic analysis was performed by the analysis of a film.