Giyilebilir sanatta örme uygulamaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Derya Yalçın

Danışman: MİNE BİRET TAVMAN ERTUĞRUL

Özet:

ÖZET GİYİLEBİLİR SANATTA ÖRME UYGULAMALARI Sanat, var olan materyallerin yaratıcı bir bakış açısı ile yoğrulduğu fiziksel boyuta aktarılmış, görülüp dokunulan yeni bir anlatım olarak ifade edilebilir. Bu sebeple öncelikle görme ve dokunma duyularına yönelik olarak tekstil, giysi sanatlarını da içine alan plastik sanatlar, zevk beğeni ve haz kavramlarıyla ilişkilidir. Tez çalışmasında ilk olarak Sanat ve Çağdaş Sanatın tanımı yapılmış tarihsel süreci hakkında araştırmalar ortaya koyularak, ilk sanat eserleri görselleri ile konunun desteklenmesi sağlanmıştır. Sonrasında ise Tekstil ve Giyim kavramlarına yer verilmiş, sanatla ilişkileri tespit edilmiştir. İnsanlığın her anında yaşamla birlikte gelişme gösteren dokuma, örme ve bunlarla gelişen giyinme eylemi, tarihsel sürecinin ötesinde çağdaş tekstil sanatının oluşmasına temel hazırlamıştır. Tekstil materyallerinin en küçük birimi olan liflerin farklı yöntemlerle bir araya getirilmesiyle tekstiller oluşturulur. Tekstil materyallerinden oluşan giysi tasarımı dünden bugüne her zaman sanat akımlarından etkilenmiş, bu etki özellikle de 20.yüzyılda bağımsız bir tasarım üslubunun gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu doğrultuda tez konusunun önemli bir başlığı olan Örme hakkında bilgi verildikten sonra, tarihsel gelişimi incelenmiş, konu ilk örme buluntularının görselleri ile genişletilmiştir. Makineleşme süreci anlatılarak, örmenin üretim yöntemleri alt başlıklar halinde ele alınmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye’de Örme hakkında yapılan araştırmalar, ortaya çıkış sürecinden günümüz örme sektörüne kadar aktarılmıştır. Genel durum değerlendirilmiş ve çeşitli öneriler sunulmuştur. Modadan farklı bir yerde konumlandırılan Giyilebilir Sanatın kökleri sanat ve lif sanatına tutunur. Dolayısıyla Giyilebilir Sanat kavramı irdelenmiş, çeşitli örneklerle açıklanmıştır. Bu doğrultuda tez çalışmasının ana başlığı olan “Giyilebilir Sanatta Örme Uygulamaları” ortaya konulmuş, örme yöntemlerinin Giyilebilir Sanat kapsamında dünden bugüne kullanım şekilleri ve günümüzde çalışmalarını sürdüren sanatçıların çalışmaları örneklerle sunulmuştur. -------------------- ABSTRACT KNİTTİNG APPLİCATİONS İN WEARABLE ART Art, can be expressed as a new expression which can be seen, touched and present materials are harmonised with creative perspective to transfer physical dimension. Therefore, textile which is appealing to sense of vision and hearing, plastic art that is including clothes arts, is associated with taste, pleasure and admiration. First of all Art and Modern Art were defined, via presenting researches about historical process, subject was supported with visuals of first artworks, after that mentioned about Textile and Clothing concepts and their relation with art was determined in this dissertation. Weaving, knitting and wearing which are devoloping with humanity were basics of modern textile art beyond historical process. Fibers are smallest units of textile materials, textile is created via putting fibers together with different methods. Clothing desing is impressed from art movement, this impression provided an independent design style especially in the 20th century. In this direction, information about Knitting which is an important title, was given, historical process was examined, visuals of first samples of knitting was shown. Process of mechanization was explained and production methods of knitting was evaluated via subtitles. Also researches about Knitting in Turkey were sited from beginning to present. General situation was evaluated and different suggestions were offered. Wearable Art is placing itself to a different place from fashion, roots of Wearable Art are clinged to art and fiber art. So that term of Wearable Art was examined and explained with different samples. In this direction “Knitting Applications in Wearable Art” which is main title of this dissertation was presented, usage forms of knitting methods from past to present in Wearable Art and the works of artists who continue their work today was presented with samples.