Solunum yollarından izole edilen pseudomonas, aspergillus ve candida suşlarının virülans faktörlerinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BEDRİYE NAZLI GENÇ

Danışman: AYŞEGÜL KARAHASAN

Özet:

SOLUNUM YOLLARINDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS, ASPERGILLUS VE CANDIDA SUŞLARININ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. AMAÇ: Solunum yollarından izole edilen P.aeruginosa, A.fumigatus kompleks ve Candida kökenlerinde virülans faktörlerinden alkali proteaz, fosfolipaz C ve salgısal asit proteinaz(SAP) enzim varlığını ve mikroorganizmalar arasındaki etkileşimi araştırmayı hedefledik. GEREÇ VE YÖNTEM: Kistik Fibroz hastalarından izole edilen Pseudomonas aeruginosa (n:9), Aspergillus fumigatus kompleks (n:6) izolatları ile alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan hastalardan izole edilen Candida albicans(n:7) ve albicans dışı Candida (n:7) izolatları kullanılmıştır. Kökenlerin fosfolipaz C aktiviteleri yumurta sarılı agarda, alkali proteaz aktiviteleri beyin-kalp infüzyon-skim milk agarda ve SAP aktiviteleri sığır serum albuminli agarda araştırılmıştır. BULGULAR: P.aeruginosa kökenlerinin %66,6’ sında alkali proteaz, %33,3’ ünde ise fosfolipaz C aktivitesi saptanmıştır. Candida kökenlerinin %57,1’ inde SAP, %42,8’ inde fosfolipaz aktivitesi saptanmıştır. Albicans dışı Candida kökenlerinde fosfolipaz C aktivitesi saptanmamıştır. A.fumigatus kompleks kökenlerinin %33,3’ü SAP pozitif, %16,6’ sı fosfolipaz C pozitif olarak belirlenmiştir. Mikroorganizmalar arası etkileşimin araştırıldığı çalışmada, P.aeruginosa kontrol kökeni PAO-1’ in SDA’da Candida ve A.fumigatus kompleks kökenlerinin üremesini inhibe ettiği görülmüştür. Ortamda PAO-1 varlığının, Candida spp. ve A.fumigatus enzim aktivitelerine etkisi olmadığı saptanmıştır. Benzer şekilde A.fumigatus kontrol kökeni Af293, Candida albicans kontrol kökenleri SC5314 ve CBS2730’ un, P.aeruginosa alkali proteaz ve fosfolipaz C aktivitelerine etkisi olmadığı saptanmıştır. SONUÇLAR: Çalışmamızda, P aeruginosa’ nın SDA’ da C.albicans ve A.fumigatus’un üremesini inhibe ettiği ve mikroorganizmalar arasında bir etkileşim olduğu, ancak mikroorganizmaların birbirine ait virülans faktörleri üzerinde etkileri olmadığı görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Pseudomonas, Aspergilllus, Candida, virülans faktör SUMMARY Investigation of the virulence factors of Pseudomonas, Aspergillus and Candida strains isolated from respiratory tract. AİM: The aims of this study were to investigate the virulence factors alkaline protease, acid proteinase and phospholipase C and also interactions between Pseudomonas aeruginosa, Candida and A.fumigatus complex isolates. MATERİAL AND METHODS: In this study phospholipase C, alkaline protease and acid protease in Pseudomonas aeruginosa (n:9), Aspergillus fumigatus complex (n:6), Candida albicans (n:7) and non-albicans Candida (n:7) which isolated from respiratory tracts was evaluated. Yolk egg agar method was used for detection of the phosholipase activity, brain-heart infusion-skim milk agar method was used for detection of the alkaline protease activity and bovine serum albumin agar method was used for detection of the acid protease activity. RESULTS: In this study, alkaline protease and phospholipase activity was detected in 66,6% and 33,3% of P.aeruginosa isolates. Acid proteinase and phospholipase C activity was detected in 57,1% and 42,8% of Candida isolates, respectively. However, none of the 7 non albicans Candida isolates exhibited phospholipase activity. Acid proteinase and phospholipase C activity was detected in 33,3% and 16,6% of A.fumigatus complex isolates. In the research based on the interaction between the microorganisms P.aeruginosa PAO-1 strain inhibited the growth of Candida and A.fumigatus strains. However, Candida, P.eruginosa and A.fumigatus strains show no reliable findings on enzyme interaction. CONCLUSİONS: This study shows that; P.aeruginosa had an inhibitory effect on the growth of Candida and A.fumigatus complex strains on agar. The interactions between microorganisms were observed but the microorganisms had no effect on their secreted virulence factors. Keywords: Pseudomonas, Candida, Aspergillus, virulence factor