Maddi olmayan duran varlıkların Türkiye ve uluslararası muhasebe standartlarına göre incelenmesi ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GÜLSÜM PINAR ERER

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Maddi olmayan duran varlıklar işletmelerin elle tutulamayan, gözle görülemeyen varlıkları olsalar da, finansal tablolardaki değeri gelişen finans piyasasında ve ekonomik şartlarda gün geçtikçe fark edilmektedir. Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle işletmeler finansal tablolarının anlaşılabilir olması ve fark edilmesi için uluslararası muhasebe standartlarına uyma çabasındadırlar. Bu çalışmada, işletmeler için önemli yer tutan maddi olmayan duran varlıklar Türkiye ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre incelenmiştir. Mevcut kanuni düzenlemeler içerisinde maddi olmayan duran varlıklar ele alınarak, uygulamalar sunulmuştur. Benzerlik ve farklılıklar tablolar halinde de ortaya çıkarılarak, tez konumuzun anlaşılabilir olması sağlanmıştır. Bunlarla birlikte günümüzde önemi giderek anlaşılan, ekonomide yerleri büyük olan KOBİ’lere (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) değinilmiştir. Bu işletmeler için oluşturulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Maddi olmaya duran varlıklar standardına ilişkin düzenlemeler uygulamalarla sunulmuştur. ABSTRACT Even though, intangible assets are the intangible and non-visible assets of the corporations, it is noticed in the finance market that its value in the financial tables is growing and in economical circumstances day by day. By the effect of globalization in our day, the corporations are in an effort to adapt the international accounting standards so that the financial tables can be understood and noticed. In this study, intangible assets, which have an important place for the corporations, are examined in accordance with Turkish and International Accounting Standards. Related to the current legal arrangements, applications are presented by discussing intangible assets. By revealing Similarities and differences also in the form of tables, our thesis’ subject is made comprehensible. Along with these, SMEs (small and medium sized enterprises) are referred, which have a great place in economy and whose importance is understood gradually. General information is given related to the International Financial Reporting Standards, which is built up for these corporations. Arrangements in relation to intangible assets standards are presented to practice.